UY TÍN nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng CHẤT LƯỢNGđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm GIÁ HỢP LÝquyền lợi tối đa cho khách hàng
 [tintuc]

BẢNG GIÁ VỊ THUỐC
BẢNG GIÁ VỊ THUỐC *** Trích xuất từ cơ sở dữ liệu RnD_Pharma_Database
Tên vị thuốc cổ truyền - Tênkhoa học - Đơn giá có VAT (VNĐ) - Đơn vị tính (VNĐ/KG)
 +---------------------------+---------------------------+
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 644.700 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Radix Morindae officinalis - 500.000 - VNĐ/KG
Bạch biển đậu - Semen Lablab - 94.500 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 114.450 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 75.600 - VNĐ/KG
Bạch đồng nữ - Herba Clerodendri chinense - 115.500 - VNĐ/KG
Bạch giới tử - Semen Sinapis albae - 94.500 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo - Herba Hedyotidis diffusae - 168.000 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria    - 257.250 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - Rhizoma Imperatae cylindricae - 75.600 - VNĐ/KG
Bạch quả - Semen Ginkginis - 315.000 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 222.500 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 190.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 225.000 - VNĐ/KG
Bán chi liên - Radix Scutellariae barbatae - 189.000 - VNĐ/KG
Bình vôi - Tuber Stephaniae   - 123.900 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 94.500 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 276.150 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 151.300 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 282.450 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 94.500 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 190.050 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 250.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 52.000 - VNĐ/KG
Cỏ ngọt - Herba Steviae - 133.350 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi - Herba Ecliptae - 84.600 - VNĐ/KG
Cỏ xước Ngưu tất nam - Radix Achyranthis asperae - 56.700 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 114.450 - VNĐ/KG
Củ gai - Radix Boehmeriae niveae - 123.900 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 518.700 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 136.500 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 66.150 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii  - 66.150 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 330.000 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 48.000 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu - Herba Phyllanthi urinariae - 66.150 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu đắng - Herba Phyllanthi amari - 88.800 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 199.500 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 152.250 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 210.000 - VNĐ/KG
Đẳng sâm - Radix Codonopsis - 627.900 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 672.300 - VNĐ/KG
Đậu đen - Semen Vignae cylindricae - 70.350 - VNĐ/KG
Địa liền - Rhizoma Kaempferiae galangae - 247.800 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 954.450 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 145.000 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 318.500 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 495.600 - VNĐ/KG
Giảo cổ lam - Herba Gynostemmae pentaphylli - 110.000 - VNĐ/KG
Hà diệp - Folium Nelumbinis - 63.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 294.400 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 420.000 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 136.500 - VNĐ/KG
Hậu phác nam - Cortex Cinnamomi iners - 63.000 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 152.250 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 280.000 - VNĐ/KG
Hoàng bá nam - Cortex Oroxyli indici - 88.200 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 381.150 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 264.600 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 985.000 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 110.000 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 750.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 210.000 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 200.000 - VNĐ/KG
Hương nhu - Herba Ocimi - 113.900 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 114.450 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 75.600 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 66.150 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 586.000 - VNĐ/KG
Ké đầu ngựa - Fructus Xanthii strumarii  - 96.600 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi  - 48.000 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 94.500 - VNĐ/KG
Kim anh - Fructus Rosae laevigatae  - 242.900 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 635.250 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 94.500 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholtziae ciliatae - 94.500 - VNĐ/KG
Kha tử - Fructus Terminaliae chebulae - 178.500 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 348.000 - VNĐ/KG
Khoản đông hoa - Flos Tussilaginis farfarae - 840.000 - VNĐ/KG
Khổ qua - Fructus Momordicae charantiae - 159.600 - VNĐ/KG
Khổ sâm - Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis  - 90.000 - VNĐ/KG
Khương hoàng/Uất kim - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 85.050 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.587.600 - VNĐ/KG
La hán - Fructus Momordicae grosvenorii - 609.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 66.150 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 427.200 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 105.000 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 304.500 - VNĐ/KG
Linh chi - Ganoderma - 572.250 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 220.000 - VNĐ/KG
Lục thần khúc - Massa medicata fermentata - 197.400 - VNĐ/KG
Mã đề - Folium Plantaginis - 107.000 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 190.050 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 56.700 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 157.500 - VNĐ/KG
Mật ong - Mel - 146.100 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex  Paeoniae suffruticosae - 189.000 - VNĐ/KG
Mẫu lệ - Concha Ostreae - 47.250 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 210.900 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 182.700 - VNĐ/KG
Mộc thông - Caulis Clematidis  - 52.500 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 209.800 - VNĐ/KG
Ngải cứu - Herba Artemisiae vulgaris - 56.700 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 58.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì gai - Cortex Acanthopanacis trifoliati - 124.500 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 506.000 - VNĐ/KG
Ngưu bàng tử - Fructus Arctii lappae - 258.300 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 190.000 - VNĐ/KG
Nhân sâm - Radix Ginseng - 3.073.350 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 105.000 - VNĐ/KG
Nhục đậu khấu - Semen Myristicae - 840.000 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 1.097.250 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 168.000 - VNĐ/KG
Ô mai - Fructus Armeniacae praeparatus - 252.000 - VNĐ/KG
Ô tặc cốt - Os Sepiae - 235.000 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ - Fructus Psoraleae corylifoliae - 199.500 - VNĐ/KG
Phòng kỷ - Radix Stephaniae tetrandrae - 178.500 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 603.750 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 226.800 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 52.000 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 142.800 - VNĐ/KG
Râu ngô - Styli et Stigmata Maydis - 126.000 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 450.000 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 421.050 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 92.000 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 688.000 - VNĐ/KG
Sâm đại hành - Bulbus Eleutherinis subaphyllae - 152.250 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 135.000 - VNĐ/KG
Sinh khương - Rhizoma Zingiberis recens - 56.700 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 452.400 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 105.000 - VNĐ/KG
Tam thất - Radix Panasis notoginseng - 1.891.050 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 138.300 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 105.000 - VNĐ/KG
Tang diệp - Folium Mori albae  - 126.000 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 75.600 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 672.000 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 715.050 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix  et Rhizoma Asari - 522.900 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 56.700 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 266.700 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 94.500 - VNĐ/KG
Thạch cao - Gypsum fibrosum - 97.900 - VNĐ/KG
Thạch quyết minh - Concha Haliotidis - 163.800 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 310.600 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 38.000 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae  - 442.000 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Radix Trichosanthis - 190.050 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.240.600 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 572.250 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 102.900 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 123.900 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 130.000 - VNĐ/KG
Thuyền thoái - Periostracum Cicadidae - 1.343.200 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 485.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 70.000 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp - Cacumen Platycladi - 114.450 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 75.600 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 205.800 - VNĐ/KG
Trinh nữ - Herba Mimosae pudicae - 66.150 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Folium Crini latifolii - 114.450 - VNĐ/KG
Trư linh - Polyporus  - 715.050 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 374.100 - VNĐ/KG
Uy linh tiên nam - Herba Rhinacanthi - 250.600 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 1.058.400 - VNĐ/KG
Vông nem - Folium Erythrinae - 75.600 - VNĐ/KG
Vừng đen - Semen Sesami - 141.750 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 228.900 - VNĐ/KG
Xích đồng nam - Herba Clerodendri infortunati  - 94.500 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 198.450 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 205.800 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 114.450 - VNĐ/KG
Thuyền thoái - Periostracum Cicadidae - 1.785.000 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 270.900 - VNĐ/KG
Địa liền - Rhizoma Kaempferiae galangae - 527.100 - VNĐ/KG
Ngô thù du - Fructus Evodiae rutaecarpae - 798.000 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 141.750 - VNĐ/KG
Actiso - Herba Cynarae scolymi - 861.000 - VNĐ/KG
Bán hạ bắc - Rhizoma Pinelliae - 414.750 - VNĐ/KG
Xuyên bối mẫu - Bulbus Fritillariae - 1.963.500 - VNĐ/KG
Bách hợp - Bulbus Lilii - 330.750 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 525.000 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.680.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 163.800 - VNĐ/KG
Huyết dụ - Folium Cordylines - 147.000 - VNĐ/KG
Thông thảo - Medulla Tetrapanacis - 1.260.000 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 210.000 - VNĐ/KG
Ô tặc cốt - Os Sepiae - 283.500 - VNĐ/KG
Ma hoàng - Rhizoma Ephedrae - 288.750 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 399.000 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Semen Cuscutae - 824.250 - VNĐ/KG
Đinh lăng - Radix Polysciacis - 168.000 - VNĐ/KG
Sinh khương - Rhizoma Zingiberis recens - 126.000 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 136.500 - VNĐ/KG
Ma hoàng - Herba Ephedrae - 279.300 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 892.500 - VNĐ/KG
Ngưu bàng tử - Fructus Arctii lappae - 357.000 - VNĐ/KG
Phù bình - Herba Pistiae - 170.100 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 1.321.950 - VNĐ/KG
Cốt khí củ - Radix Polygoni cuspidati - 193.200 - VNĐ/KG
Dây gắm - Caulis et Radix Gneti montani - 186.900 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 401.100 - VNĐ/KG
Ké đầu ngựa - Fructus Xanthii strumarii - 233.100 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 2.034.900 - VNĐ/KG
Lá lốt - Herba Piperis lolot - 139.650 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 295.050 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 590.100 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 189.000 - VNĐ/KG
Phụ tử chế - Radix Aconiti lateralis praeparata - 850.500 - VNĐ/KG
Giảo cổ lam - Herba Gynostemmae pentaphylli - 154.350 - VNĐ/KG
Khổ qua - Fructus Momordicae charantiae - 220.500 - VNĐ/KG
Kim ngân đằng - Caulis cum folium Lonicerae - 218.400 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 1.166.550 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 804.300 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 200.550 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 348.600 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 1.358.700 - VNĐ/KG
Khổ sâm - Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis - 190.050 - VNĐ/KG
Long đởm thảo - Radix et R hizoma Gentianae - 605.850 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 525.000 - VNĐ/KG
Hương gia bì - Cortex Periplocae - 136.500 - VNĐ/KG
Sâm đại hành - Bulbus Eleutherinis subaphyllae - 279.300 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 349.650 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 617.400 - VNĐ/KG
Bạch giới tử - Semen Simipis albae - 218.400 - VNĐ/KG
Trúc nhự - Caulis bambusae in taeniis - 240.450 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 262.500 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 277.200 - VNĐ/KG
Dừa cạn - Radix et Folium Catharanthi - 181.650 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 905.100 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 525.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 918.750 - VNĐ/KG
Thạch quyết minh - Concha Haliotidis - 258.300 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 1.381.800 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 275.100 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 174.300 - VNĐ/KG
Bồ hoàng - Pollen Typhae - 780.150 - VNĐ/KG
Cỏ xước - Radix Achyranthis asperae - 142.800 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 486.150 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Tuber Corydalis - 840.000 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 817.950 - VNĐ/KG
Tạo giác thích - Spina Gledischiae australis - 374.850 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi - Herba Ecliptae - 142.800 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 466.200 - VNĐ/KG
Mã đề - Folium Plantaginis - 157.500 - VNĐ/KG
Râu ngô - Styli et Stigmata Maydis - 135.450 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 199.500 - VNĐ/KG
Lá khôi - Folium Ardisiae - 618.450 - VNĐ/KG
Lục thần khúc - Massa medicata fermentata - 228.900 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 792.750 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 577.500 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 753.900 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 563.850 - VNĐ/KG
Hoàng tinh - Rhizoma Polygonati - 296.100 - VNĐ/KG
Quy bản - Carapax Testudinis - 1.439.550 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 850.500 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 1.360.800 - VNĐ/KG
Bách bệnh - Radix, cortex, fructus Eurycomae longifoliae - 236.250 - VNĐ/KG
Quảng vương bất lưu hành - Fructus Fici pumilae - 441.000 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 454.650 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 820.050 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 453.600 - VNĐ/KG
Bình lang - Semen Arecae - 192.150 - VNĐ/KG
A giao - Colla Corii Asini - 669.000 - VNĐ/KG
Actiso - Herba Cynarae scolymi - 370.650 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 460.000 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 498.750 - VNĐ/KG
Bá tử nhân sao vàng - Semen Platycladi orientalis - 494.000 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 87.000 - VNĐ/KG
Bạch biển đậu - Semen Lablab - 69.000 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 133.000 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 78.750 - VNĐ/KG
Bạch giới tử - Semen Simipis albae - 105.000 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà - Radix et Folium Plumbaginis - 160.650 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo - Herba Hedyotidis diffusae - 115.000 - VNĐ/KG
Bách hợp - Bulbus Lilii - 233.100 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 170.000 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 190.000 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - Rhizoma Imperatae cylindricae - 100.000 - VNĐ/KG
Bạch quả - Semen Ginkginis - 159.600 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 170.205 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 204.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 172.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 201.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 210.000 - VNĐ/KG
Bạch truật sao - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 158.235 - VNĐ/KG
Bán chi liên - Radix Scutellariae barbatae - 125.000 - VNĐ/KG
Bán hạ bắc - Rhizoma Pinelliae - 210.000 - VNĐ/KG
Bán hạ nam - Rhizoma Typhonii trilobati - 138.000 - VNĐ/KG
Bán hạ nam tẩm gừng sao vàng - Rhizoma Typhonii trilobati - 200.000 - VNĐ/KG
Cà gai leo - Herba Solani procumbensis - 142.000 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 194.250 - VNĐ/KG
Cam thảo sao vàng - Radix Glycyrrhizae - 210.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 110.000 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 69.000 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 262.500 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 174.000 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 202.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 46.000 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 97.500 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 130.000 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 110.000 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 81.000 - VNĐ/KG
Cỏ ngọt - Herba Steviae - 143.000 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi - Herba Ecliptae - 66.780 - VNĐ/KG
Cỏ xước - Radix Achyranthis asperae - 59.000 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 108.000 - VNĐ/KG
Củ gai - Radix Boehmeriae niveae - 170.100 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 357.000 - VNĐ/KG
Dạ cẩm - Herba Hedyotidis capitellatae - 94.000 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 225.000 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 167.000 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 88.000 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 307.000 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 197.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 321.300 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 321.300 - VNĐ/KG
Đăng tâm thảo - Medulla Junci effusi - 1.504.650 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 438.000 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 441.000 - VNĐ/KG
Đào nhân sao vàng - Semen Pruni - 489.000 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 42.000 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 247.800 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 840.000 - VNĐ/KG
Địa long chích rượu - Pheretima - 842.000 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu - Herba Phyllanthi urinariae - 74.235 - VNĐ/KG
Đinh hương - Flos Syzygii aromatici - 440.000 - VNĐ/KG
Đinh lăng - Radix Polysciacis - 242.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 115.700 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 133.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae acutilobae - 315.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 398.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 378.000 - VNĐ/KG
Giảo cổ lam - Herba Gynostemmae pentaphylli - 143.000 - VNĐ/KG
Hà diệp - Folium Nelumbinis - 138.600 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Spica Prunellae - 194.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 231.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ chế đậu, bỏ lõi - Radix Fallopiae multiflorae - 198.000 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 194.000 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 128.100 - VNĐ/KG
Hoắc hương - Herba Pogostemonis - 284.000 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 138.600 - VNĐ/KG
Hoài sơn sao vàng - Tuber Dioscoreae persimilis - 128.000 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 235.000 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 242.000 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 291.000 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 182.000 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ chích mật - Radix Astragali membranacei - 184.000 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 942.500 - VNĐ/KG
Hoạt thạch - Talcum - 75.600 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 130.000 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 115.000 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 744.000 - VNĐ/KG
Hương nhu - Herba Ocimi - 145.000 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 73.500 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Tuber Corydalis - 483.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 139.000 - VNĐ/KG
Huyết dụ - Folium Cordylines - 160.000 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 89.000 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 52.000 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 46.000 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 288.000 - VNĐ/KG
Ké đấu ngựa - Fructus Xanthii strumarii - 87.000 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 44.000 - VNĐ/KG
Kê nội kim sao vàng - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 178.000 - VNĐ/KG
Kha tử - Fructus Terminaliae chebulae - 158.000 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 244.860 - VNĐ/KG
Khiếm thực sao vàng - Semen Euryales - 254.000 - VNĐ/KG
Khổ qua - Fructus Momordicae charantiae - 153.300 - VNĐ/KG
Khổ sâm - Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis - 121.000 - VNĐ/KG
Khoản đông hoa - Flos Tussilaginis farfarae - 689.115 - VNĐ/KG
Khương hoàng/Uất kim - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 94.500 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.083.600 - VNĐ/KG
Kim anh - Fructus Rosae laevigatae - 200.000 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 527.100 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 489.000 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 52.000 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholiziae ciliatae - 50.000 - VNĐ/KG
Lá khôi - Folium Ardisiae - 285.600 - VNĐ/KG
Lá lốt - Herba Piperis lolot - 87.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 52.000 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 254.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 105.000 - VNĐ/KG
Liên nhục sao vàng - Semen Nelumbinis - 96.000 - VNĐ/KG
Long đởm thảo - Radix et R hizoma Gentianae - 350.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 208.000 - VNĐ/KG
Mã đề - Folium Plantaginis - 128.100 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 157.500 - VNĐ/KG
Mạch môn sao vàng - Radix Ophiopogonis japonici - 164.000 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 42.000 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 154.000 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex Paeoniae suffruticosae - 198.000 - VNĐ/KG
Mẫu lệ - Concha Ostreae - 107.000 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 159.600 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 154.000 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 219.000 - VNĐ/KG
Nga truật - Rhizoma Curcumae zedoariae - 70.000 - VNĐ/KG
Ngải cứu - Herba Artemisiae vulgaris - 61.320 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 294.000 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 377.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 62.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì gai - Cortex Acanthopanacis trifoliati - 166.000 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 315.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 173.500 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 147.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất chích rượu - Radix Achyranthis bidentatae - 151.200 - VNĐ/KG
Nhân sâm - Radix Ginseng - 2.930.000 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 54.000 - VNĐ/KG
Nhũ hương - Gummi resina Olibanum - 210.000 - VNĐ/KG
Nhục đậu khấu - Semen Myristicae - 380.100 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 900.000 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 142.800 - VNĐ/KG
Ô tặc cốt - Os Sepiae - 258.300 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ - Fructus Psoraleae corylifoliae - 95.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 418.950 - VNĐ/KG
Phù bình - Herba Pistiae - 126.000 - VNĐ/KG
Phụ tử chế - Radix Aconiti lateralis praeparata - 356.000 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 227.000 - VNĐ/KG
Quảng vương bất lưu hành - Fructus Fici pumilae - 392.000 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 42.000 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 105.000 - VNĐ/KG
Quy bản sao vàng - Carapax Testudinis - 1.074.000 - VNĐ/KG
Rau má - Herba Centellae asiaticae - 142.800 - VNĐ/KG
Râu mèo - Herba Orthosiphonis spiralis - 92.925 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 315.000 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 228.000 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 113.000 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 525.000 - VNĐ/KG
Sâm đại hành - Bulbus Eleutherinis subaphyllae - 185.000 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 118.000 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 282.000 - VNĐ/KG
Sơn thù chưng - Fructus Corni officinalis - 294.000 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 76.000 - VNĐ/KG
Tam lăng - Rhizoma Sparganii - 258.300 - VNĐ/KG
Tam thất - Radix Panasus notoginseng - 1.785.000 - VNĐ/KG
Tân di - Flos Magnoliae liliflorae - 238.000 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 520.000 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 180.600 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 32.000 - VNĐ/KG
Tang diệp - Folium Mori albae - 95.000 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 38.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 365.450 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 390.600 - VNĐ/KG
Táo nhân sao đen - Semen Ziziphi mauritianae - 375.000 - VNĐ/KG
Táo nhân sao đen - Semen Ziziphi mauritianae - 390.600 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix et Rhizoma Asari - 375.000 - VNĐ/KG
Thạch hộc - Herba Dendrobii - 327.600 - VNĐ/KG
Thạch quyết minh - Concha Haliotidis - 203.000 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 259.000 - VNĐ/KG
Thảo quả - Fructus Amomi aromatici - 289.800 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 46.000 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 40.000 - VNĐ/KG
Thị đế - Calyx Kaki - 184.000 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Radix Trichosanthis - 128.000 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 970.000 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 373.000 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 82.000 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 108.500 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Semen Cuscutae - 252.000 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 124.000 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 446.250 - VNĐ/KG
Thương truật sao vàng - Rhizoma Atractylodis - 453.600 - VNĐ/KG
Tiền hồ - Radix Peucedani - 378.000 - VNĐ/KG
Tiền hồ chích rượu - Radix Peucedani - 398.000 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 68.000 - VNĐ/KG
Tô ngạnh - Caulis Perillae - 121.800 - VNĐ/KG
Tô tử - Fructus Perillae frutescensis - 121.800 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp sao cháy - Cacumen Platycladi - 180.600 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 215.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 142.800 - VNĐ/KG
Trạch tả chích rượu - Rhizoma Alismatis - 242.000 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 72.000 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 188.000 - VNĐ/KG
Trinh nữ - Herba Mimosae pudicae - 93.450 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Folium Crini latifolii - 89.000 - VNĐ/KG
Trư linh - Polyporus - 1.176.630 - VNĐ/KG
Tử uyển - Radix Asteris - 196.000 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 190.000 - VNĐ/KG
Tỳ bà diệp - Folium Eriobotryae japonicae - 80.000 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 137.550 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 304.500 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 940.000 - VNĐ/KG
Viễn chí sao vàng - Radix Polygalae - 962.000 - VNĐ/KG
Vông nem - Folium Erythrinae - 138.600 - VNĐ/KG
Xạ can - Rhizoma Belamcandae - 296.100 - VNĐ/KG
Xạ đen - Herba Ehretiae asperulae - 138.600 - VNĐ/KG
Xà sàng tử - Fructus Cnidii - 233.100 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 195.300 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 222.600 - VNĐ/KG
Xích thược chích rượu - Radix Paeoniae - 222.600 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 141.750 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 174.300 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 97.000 - VNĐ/KG
Ý dĩ sao vàng - Semen Coicis - 98.000 - VNĐ/KG
Bình vôi - Tuber Stephaniae - 148.000 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 105.000 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 190.000 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 258.000 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 90.000 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholiziae ciliatae - 182.700 - VNĐ/KG
Kinh giới (sao đen) - Herba Elsholiziae ciliatae - 196.350 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 129.150 - VNĐ/KG
Sinh khương - Rhizoma Zingiberis recens - 90.300 - VNĐ/KG
Tân di - Flos Magnoliae liliflorae - 310.800 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix et Rhizoma Asari - 929.250 - VNĐ/KG
Tô diệp - Folium Perillae - 129.150 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 119.700 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 149.100 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 747.600 - VNĐ/KG
Đạm trúc diệp - Herba Lophatheri - 270.900 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 212.100 - VNĐ/KG
Ngưu bàng tử - Fructus Arctii lappae - 284.550 - VNĐ/KG
Phù bình - Herba Pistiae - 112.350 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 853.650 - VNĐ/KG
Tang diệp - Folium Mori albae - 139.650 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 477.750 - VNĐ/KG
Thuyền thoái - Periostracum Cicadidae - 1.415.400 - VNĐ/KG
Cà gai leo - Herba Solani procumbensis - 197.400 - VNĐ/KG
Cốt khí củ - Radix Polygoni cuspidati - 136.500 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 184.800 - VNĐ/KG
Dây gắm - Caulis et Radix Gneti montani - 81.900 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 386.400 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 116.550 - VNĐ/KG
Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) - Fructus Xanthii strumarii - 165.900 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.625.400 - VNĐ/KG
Lá lốt - Herba Piperis lolot - 90.300 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 282.450 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 141.750 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 1.527.750 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 112.350 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 183.750 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 1.016.400 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 192.150 - VNĐ/KG
Trinh nữ (Xấu hổ) - Herba Mimosae pudicae - 74.550 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 417.900 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 161.700 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 195.300 - VNĐ/KG
Địa liền - Rhizoma Kaempferiae galangae - 606.900 - VNĐ/KG
Đinh hương - Flos Syzygii aromatici - 771.750 - VNĐ/KG
Ngô thù du - Fructus Evodiae rutaecarpae - 396.900 - VNĐ/KG
Thảo quả - Fructus Amomi aromatici - 459.900 - VNĐ/KG
Tiểu hồi - Fructus Foeniculi - 205.800 - VNĐ/KG
Xuyên tiêu - Fructus Zanthoxyli - 260.400 - VNĐ/KG
Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ)  - Radix Aconiti lateralis praeparata - 391.650 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 165.900 - VNĐ/KG
Bạch biển đậu - Semen Lablab - 183.750 - VNĐ/KG
Hà diệp (Lá sen) - Folium Nelumbinis - 142.800 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà - Radix et Folium Plumbaginis - 148.050 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo - Herba Hedyotidis diffusae - 202.650 - VNĐ/KG
Biển súc - Herba Poligoni avicularae - 192.150 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 172.200 - VNĐ/KG
Diếp cá (Ngư tinh thảo) - Herba Houttuyniae cordatae - 110.250 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu - Herba Phyllanthi urinariae - 113.400 - VNĐ/KG
Đơn lá đỏ (Đơn mặt trời) - Herba Excoecariae cochinchinensis Lour. - 118.650 - VNĐ/KG
Giảo cổ lam - Herba Gynostemmae  - 133.350 - VNĐ/KG
Khổ qua - Fructus Momordicae charantiae - 138.600 - VNĐ/KG
Kim ngân đằng (Kim ngân cuộng) - Caulis cum folium Lonicerae - 115.500 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 896.700 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 459.900 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 82.950 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 163.800 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Folium Crini latifolii - 192.150 - VNĐ/KG
Xạ can (Rẻ quạt) - Rhizoma Belamcandae - 365.400 - VNĐ/KG
Xuyên tâm liên - Herba Andrographitis paniculatae - 459.900 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 386.400 - VNĐ/KG
Chi tử (Sao đen) - Fructus Gardeniae - 386.400 - VNĐ/KG
Cối xay - Herba Abutili indici - 109.200 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Spica Prunellae - 260.400 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 297.150 - VNĐ/KG
Thạch cao (sống)  - Gypsum fibrosum - 107.100 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 322.350 - VNĐ/KG
Actiso - Herba Cynarae scolymi - 347.550 - VNĐ/KG
Bán chi liên - Radix Scutellariae barbatae - 192.150 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 250.000 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 543.900 - VNĐ/KG
Hoàng đằng - Caulis et Radix Fibraureae - 185.850 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 1.079.400 - VNĐ/KG
Khổ sâm - Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis - 195.300 - VNĐ/KG
Long đởm thảo - Radix et Rhizoma Gentianae - 239.400 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 158.550 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - Rhizoma Imperatae cylindricae - 143.850 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - Rhizoma Imperatae cylindricae - 186.900 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 270.900 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex Paeoniae suffruticosae - 514.500 - VNĐ/KG
Sâm đại hành - Bulbus Eleutherinis subaphyllae - 163.800 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 309.750 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Radix Trichosanthis - 249.900 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 480.900 - VNĐ/KG
Bạch giới tử - Semen Simipis albae - 176.400 - VNĐ/KG
Bán hạ bắc - Rhizoma Pinelliae - 249.900 - VNĐ/KG
Bán hạ nam (Củ chóc) - Rhizoma Pinelliae - 228.900 - VNĐ/KG
Qua lâu nhân - Semen Trichosanthis - 332.850 - VNĐ/KG
Trúc nhự - Caulis bambusae in taeniis - 150.150 - VNĐ/KG
Xuyên bối mẫu - Bulbus Fritillariae - 1.824.900 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 217.350 - VNĐ/KG
Bách hợp - Bulbus Lilii - 207.900 - VNĐ/KG
Bạch quả (Ngân hạnh) - Semen Ginkginis - 326.550 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 585.900 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 679.350 - VNĐ/KG
Kha tử - Fructus Terminaliae chebulae - 217.350 - VNĐ/KG
Khoản đông hoa - Flos Tussilaginis farfarae - 824.250 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 144.900 - VNĐ/KG
Tử uyển - Radix Asteris - 247.800 - VNĐ/KG
Tỳ bà diệp - Folium Eriobotryae japonicae - 134.400 - VNĐ/KG
Bạch cương tàm - Bombyx Botryticatus - 1.037.400 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 218.400 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 353.850 - VNĐ/KG
Dừa cạn - Radix et Folium Catharanthi - 151.200 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 1.506.750 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.321.950 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 775.950 - VNĐ/KG
Bình vôi (Ngải tượng) - Tuber Stephaniae - 168.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 112.350 - VNĐ/KG
Liên tâm  - Embryo Nelumbinis nuciferae - 617.400 - VNĐ/KG
Linh chi - Ganoderma - 1.016.400 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 406.350 - VNĐ/KG
Táo nhân  - Semen Ziziphi mauritianae - 796.950 - VNĐ/KG
Thạch quyết minh - Concha Haliotidis - 185.850 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 155.400 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh  - Semen Cassiae torae - 186.900 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 1.232.700 - VNĐ/KG
Vông nem - Folium Erythrinae - 143.850 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 411.600 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 176.400 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 186.900 - VNĐ/KG
Hậu phác nam - Cortex Magnoliae officinali - 181.650 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 205.800 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 207.900 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 186.900 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 873.600 - VNĐ/KG
Thanh bì - Pericarpium Citri reticulatae viridae - 151.200 - VNĐ/KG
Thị đế - Calyx Kaki - 159.600 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 165.900 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 407.400 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 687.750 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 1.289.400 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Tuber Corydalis - 631.050 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 206.850 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 117.600 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 164.850 - VNĐ/KG
Khương hoàng/Uất kim - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 280.350 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 228.900 - VNĐ/KG
Nga truật - Rhizoma Curcumae zedoariae - 234.150 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 185.000 - VNĐ/KG
Nhũ hương - Gummi resina Olibanum - 338.100 - VNĐ/KG
Tam lăng - Rhizoma Sparganii - 302.400 - VNĐ/KG
Tạo giác thích - Spina Gledischiae australis - 207.900 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 163.800 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 407.400 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi (sao đen) - Herba Ecliptae - 87.150 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 376.950 - VNĐ/KG
Hòe hoa (sao đen) - Flos Styphnolobii japonici - 487.200 - VNĐ/KG
Ngải cứu (Ngải diệp) - Herba Artemisiae vulgaris - 139.650 - VNĐ/KG
Tam thất (Bột) - Radix Panasus notoginseng - 3.561.600 - VNĐ/KG
Tam thất (củ) - Radix Panasus notoginseng - 3.226.650 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp (Sao cháy) - Cacumen Platycladi - 186.900 - VNĐ/KG
Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) - Poria - 405.300 - VNĐ/KG
Cỏ ngọt - Herba Steviae - 176.400 - VNĐ/KG
Đại phúc bì - Pericarpium Arecae catechi - 145.950 - VNĐ/KG
Đăng tâm thảo - Medulla Junci effusi - 1.476.300 - VNĐ/KG
Hoạt thạch - Talcum - 97.650 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 147.000 - VNĐ/KG
Mã đề - Folium Plantaginis - 108.150 - VNĐ/KG
Mộc thông - Caulis Clematidis - 137.550 - VNĐ/KG
Phòng ký - Radix Stephaniae tetrandrae - 291.900 - VNĐ/KG
Râu mèo - Herba Orthosiphonis spiralis - 102.900 - VNĐ/KG
Râu ngô - Styli et Stigmata Maydis - 109.200 - VNĐ/KG
Thạch vĩ - Herba Pyrrosiae linguae - 229.950 - VNĐ/KG
Thông thảo - Medulla Tetrapanacis - 617.400 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 280.000 - VNĐ/KG
Trư linh - Polyporus - 1.636.950 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 165.900 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 333.900 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 197.400 - VNĐ/KG
Ý dĩ (Sống) - Semen Coicis - 155.400 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 134.400 - VNĐ/KG
Vừng đen - Semen Sesami - 124.950 - VNĐ/KG
Chè dây - Folium Ampelopsis - 120.750 - VNĐ/KG
Dạ cẩm - Herba Hedyotidis capitellatae - 163.800 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 302.400 - VNĐ/KG
Lá khôi - Folium Ardisiae - 281.400 - VNĐ/KG
Lục thần khúc - Massa medicata fermentata - 196.350 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 180.600 - VNĐ/KG
Ô tặc cốt - Os Sepiae - 226.800 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 163.800 - VNĐ/KG
Sơn tra (Sao đen) - Fructus Mali - 187.950 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 558.600 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 434.700 - VNĐ/KG
Kim anh - Fructus Rosae laevigatae - 315.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 327.600 - VNĐ/KG
Mẫu lệ - Concha Ostreae - 171.150 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 417.900 - VNĐ/KG
Nhục đậu khấu - Semen Myristicae - 1.189.650 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 593.250 - VNĐ/KG
Tang phiêu tiêu - Cotheca Mantidis - 3.882.900 - VNĐ/KG
Củ gai - Radix Boehmeriae niveae - 129.150 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 327.600 - VNĐ/KG
Đương quy (Toàn quy) - Radix Angelicae sinensis - 697.200 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 362.250 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 374.850 - VNĐ/KG
Tang thầm (Quả dâu) - Fructus Mori albae - 123.900 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 297.150 - VNĐ/KG
A giao - Colla Corii Asini - 407.400 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 435.750 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 1.152.900 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 396.900 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 449.400 - VNĐ/KG
Quy bản - Carapax Testudinis - 688.800 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 774.900 - VNĐ/KG
Thạch hộc - Herba Dendrobii - 319.200 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 670.950 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 655.200 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 131.250 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 184.800 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 294.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 247.800 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 774.900 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 1.602.300 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) - Fructus Psoraleae corylifoliae - 190.050 - VNĐ/KG
Quảng vương bất lưu hành (Trâu cổ) - Fructus Fici pumilae - 265.650 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Semen Cuscutae - 407.400 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 396.900 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 442.050 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 349.650 - VNĐ/KG
Cam thảo (Trích mật) - Radix Glycyrrhizae - 427.350 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 197.400 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 897.750 - VNĐ/KG
Đinh lăng - Radix Polysciacis - 181.650 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 317.100 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ (Bạch kỳ) (Sống) - Radix Astragali membranacei - 347.550 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ (Bạch kỳ) (Trích mật) - Radix Astragali membranacei - 487.200 - VNĐ/KG
Nhân sâm - Radix Ginseng - 4.941.300 - VNĐ/KG
Mã tiền - Semen Strychni - 302.400 - VNĐ/KG
Ô đầu - Radix Aconiti - 239.400 - VNĐ/KG
Phèn chua (Bạch phàn) - Alumen - 213.150 - VNĐ/KG
Xà sàng tử - Fructus Cnidii - 260.400 - VNĐ/KG
Bình lang - Semen Arecae - 177.450 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 84.000 - VNĐ/KG
Đại bi - Folium, Ramulus, Radix et Camphora Blumeae praeparata - 115.500 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholtziae ciliatae - 58.800 - VNĐ/KG
Ma hoàng - Rhizoma Ephedrae - 369.600 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 34.650 - VNĐ/KG
Tân di - Flos Magnoliae liliflorae - 225.750 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix  et Rhizoma Asari - 378.000 - VNĐ/KG
Tô diệp - Folium Perillae - 67.200 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 67.200 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 67.200 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 378.000 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 56.994 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 507.150 - VNĐ/KG
Tang diệp - Folium Mori albae  - 50.400 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae  - 227.850 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 42.000 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 159.000 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 54.600 - VNĐ/KG
Ké đấu ngựa - Fructus Xanthii strumarii - 75.000 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.100.400 - VNĐ/KG
Lá lốt - Herba Piperis lolot - 37.989 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 120.750 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 62.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 462.400 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 39.900 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 45.150 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 549.990 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 70.350 - VNĐ/KG
Trinh nữ - Herba Mimosae pudicae - 50.400 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 249.984 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 94.983 - VNĐ/KG
Địa liền - Rhizoma Kaempferiae galangae - 150.150 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 92.400 - VNĐ/KG
Hương nhu - Herba Ocimi - 59.997 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo - Herba Hedyotidis diffusae - 47.250 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 70.350 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 507.150 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 336.000 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 46.998 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 90.300 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Folium Crini latifolii - 70.350 - VNĐ/KG
Xạ can - Rhizoma Belamcandae - 198.450 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 109.200 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 120.000 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 169.995 - VNĐ/KG
Bán chi liên - Radix Scutellariae barbatae - 94.500 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 195.300 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 249.984 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 849.996 - VNĐ/KG
Long đởm thảo - Radix et R hizoma Gentianae - 431.000 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 37.800 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - Rhizoma Imperatae cylindricae - 65.100 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex  Paeoniae suffruticosae - 210.000 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 132.300 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Radix Trichosanthis - 100.800 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 201.600 - VNĐ/KG
Bán hạ bắc - Rhizoma Pinelliae - 135.450 - VNĐ/KG
Qua lâu nhân - Semen Trichosanthis - 240.450 - VNĐ/KG
Xuyên bối mẫu - Bulbus Fritillariae - 1.300.950 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 110.250 - VNĐ/KG
Bách hợp - Bulbus Lilii - 201.600 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 249.984 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 194.000 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 69.300 - VNĐ/KG
Tiền hồ - Radix Peucedani - 274.050 - VNĐ/KG
Tử uyển - Radix Asteris - 197.000 - VNĐ/KG
Tỳ bà diệp - Folium Eriobotryae japonicae - 66.150 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 391.650 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 840.000 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.000.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 39.900 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 249.900 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 227.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 339.150 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 25.200 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 789.600 - VNĐ/KG
Vông nem - Folium Erythrinae - 70.350 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 70.350 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii  - 81.000 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 50.400 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 75.000 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 118.650 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 420.000 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 56.994 - VNĐ/KG
Cỏ xước - Radix Achyranthis asperae - 43.000 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 225.000 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 234.150 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 702.450 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 50.400 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi  - 37.800 - VNĐ/KG
Khương hoàng/ Uất kim - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 74.550 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 128.100 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 65.100 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 166.950 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 130.000 - VNĐ/KG
Ngải cứu - Herba Artemisiae vulgaris - 45.003 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp - Cacumen Platycladi - 139.650 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria    - 184.000 - VNĐ/KG
Đăng tâm thảo - Medulla Junci effusi - 1.293.000 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 46.200 - VNĐ/KG
Phòng kỷ - Radix Stephaniae tetrandrae - 199.500 - VNĐ/KG
Râu mèo - Herba Orthosiphonis spiralis - 54.600 - VNĐ/KG
Râu ngô - Styli et Stigmata Maydis - 59.850 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 90.300 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 69.300 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 135.450 - VNĐ/KG
Bạch đậu khấu - Fructus Amomumkrervanh - 579.600 - VNĐ/KG
Hoắc hương - Herba Pogostemonis - 88.200 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 96.600 - VNĐ/KG
Ô tặc cốt - Os Sepiae - 100.002 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 81.000 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 436.800 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 283.500 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 88.200 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 271.950 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 291.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 178.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 411.600 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 210.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 234.150 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 117.600 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 199.500 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 169.995 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 310.800 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 249.900 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 400.000 - VNĐ/KG
Ba kích chế - Radix Morindae officinalis - 485.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 42.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 42.000 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 95.550 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 229.950 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 112.000 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 420.000 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 900.000 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Semen Cuscutae - 309.750 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 190.050 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 117.600 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 204.750 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 97.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 420.000 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 110.250 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 166.950 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 261.450 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 135.450 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 229.950 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 525.000 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 404.250 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae acutilobae - 840.000 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 1.144.500 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 349.650 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix et Rhizoma Asari - 376.950 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 65.000 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 520.000 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 539.000 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 45.000 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 195.000 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 187.950 - VNĐ/KG
Ké đấu ngựa - Fructus Xanthii strumarii - 74.000 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.048.000 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 188.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 43.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 624.750 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 118.650 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 38.000 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 687.750 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 86.000 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 298.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 187.950 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 156.450 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 108.150 - VNĐ/KG
Kim ngân đằng - Caulis cum folium Lonicerae - 80.000 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 282.000 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 82.950 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 112.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 138.000 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 234.000 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 282.450 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 303.450 - VNĐ/KG
Long đởm thảo - Radix et R hizoma Gentianae - 625.800 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 198.450 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - Rhizoma Imperatae cylindricae - 145.950 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex Paeoniae suffruticosae - 328.650 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 116.000 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 267.750 - VNĐ/KG
Bán hạ nam - Rhizoma Typhonii trilobati - 198.450 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 144.000 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 268.000 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 345.450 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 313.950 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.363.950 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 510.000 - VNĐ/KG
Bình vôi - Tuber Stephaniae - 93.450 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 376.950 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 426.000 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 41.000 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 958.650 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 444.000 - VNĐ/KG
Cỏ xước - Radix Achyranthis asperae - 61.950 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 212.000 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 438.000 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 668.000 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 39.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 178.500 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 198.450 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 108.000 - VNĐ/KG
Tam thất - Radix Panasus notoginseng - 1.522.500 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 174.000 - VNĐ/KG
Mộc thông - Caulis Clematidis - 198.450 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 160.000 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 177.450 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 92.000 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 185.000 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 187.950 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 538.650 - VNĐ/KG
Mẫu lệ - Concha Ostreae - 177.450 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 454.650 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 303.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 152.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 360.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 250.950 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 188.000 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 141.750 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 219.000 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 440.500 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 450.450 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 681.450 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 44.000 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 96.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 135.000 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 1.567.650 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 188.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 168.000 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 204.750 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 88.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 498.750 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 180.000 - VNĐ/KG
Linh chi - Ganoderma - 685.650 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 88.200 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 203.700 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 399.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 399.000 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 273.000 - VNĐ/KG
Nhân sâm - Radix Ginseng - 2.310.000 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 861.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 588.000 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 294.000 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 451.500 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 598.500 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix et Rhizoma Asari - 373.800 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 119.700 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 533.400 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis  - 602.700 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 277.200 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 207.900 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ chế - Radix Fallopiae multiflorae - 224.700 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 207.900 - VNĐ/KG
Hoàng đằng - Caulis et Radix Fibraureae - 182.700 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 921.900 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Tuber Corydalis - 445.200 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 470.400 - VNĐ/KG
Khổ qua - Fructus Momordicae charantiae - 119.700 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 161.700 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 65.100 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 298.200 - VNĐ/KG
Nhục đậu khấu - Semen Myristicae - 785.400 - VNĐ/KG
Phụ tử chế - Radix Aconiti lateralis praeparata - 312.900 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 361.200 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 93.450 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 46.200 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 333.900 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 869.400 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 522.900 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 833.700 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 164.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae  - 149.000 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 242.000 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii  - 68.000 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 216.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 42.000 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 106.000 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 38.000 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu - Herba Phyllanthi urinariae - 48.000 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 108.000 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 106.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 145.000 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 58.000 - VNĐ/KG
Khương hoàng - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 88.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 92.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 255.000 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex Paeoniae suffruticosae - 189.000 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 145.000 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 280.000 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 50.000 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 33.000 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 360.000 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 34.000 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 178.000 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 34.000 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 102.000 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 90.000 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 192.000 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 252.000 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 150.000 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 119.700 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 115.000 - VNĐ/KG
Bạch biển đậu - Semen Lablab - 151.200 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 116.800 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 312.000 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 505.000 - VNĐ/KG
Ké đấu ngựa - Fructus Xanthii strumarii - 112.000 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 51.000 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 351.000 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 84.000 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 303.200 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 307.500 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 185.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 162.000 - VNĐ/KG
Bán hạ - Rhizoma Typhonii trilobati - 200.000 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 180.000 - VNĐ/KG
Cỏ ngọt - Herba Steviae - 126.000 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 200.000 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 89.000 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 86.600 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 196.000 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 360.000 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 890.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 132.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 336.000 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 186.000 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 668.000 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 114.000 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 82.000 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholiziae ciliatae - 88.000 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.080.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 80.000 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 169.000 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 427.000 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 146.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 172.000 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 98.000 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 116.000 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 121.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 368.000 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 108.500 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Semen Cuscutae - 339.000 - VNĐ/KG
Thuyền thoái - Periostracum Cicadidae - 1.300.000 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 456.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 96.000 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 88.000 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 125.000 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholtziae ciliatae - 77.000 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 52.000 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix et Rhizoma Asari - 450.000 - VNĐ/KG
Bạc hà - N - 99.000 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 520.000 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 577.500 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 259.000 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 62.000 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 200.000 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 85.000 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.267.000 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 198.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 75.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 582.000 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 54.000 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 658.000 - VNĐ/KG
Thiên niên kiên - Rhizoma Homalomenae occultae - 107.000 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 250.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 124.000 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 172.000 - VNĐ/KG
Đinh hương - Flos Syzygii aromatici - 520.000 - VNĐ/KG
Tiểu hồi - Fructus Foeniculi - 158.000 - VNĐ/KG
Phụ tử chế - Radix Aconiti lateralis praeparata - 558.000 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 107.000 - VNĐ/KG
Hương nhu - Herba Ocimi - 163.000 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 93.000 - VNĐ/KG
Giảo cổ lam - Herba Gynostemmae pentaphylli - 190.000 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 780.000 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 398.000 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 88.000 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 145.000 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 138.000 - VNĐ/KG
Cối xay - Herba  Abutili indici - 89.000 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Spica Prunellae - 205.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 145.000 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 275.000 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 235.000 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 517.000 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 1.050.000 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 378.000 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex  Paeoniae suffruticosae - 230.000 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 148.000 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 283.500 - VNĐ/KG
Bán hạ bắc - B - 243.000 - VNĐ/KG
Xuyên bối mẫu - Bulbus Fritillariae - 1.365.000 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 205.000 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 228.000 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 975.000 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 970.000 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 577.500 - VNĐ/KG
Bình vôi - N - 175.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 52.000 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 315.000 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 252.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 420.000 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 46.000 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 1.099.000 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 97.500 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 87.500 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 120.000 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 75.000 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 235.000 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 475.000 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 75.000 - VNĐ/KG
Cỏ xước - N - 75.000 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 252.000 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 497.500 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 838.000 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 89.000 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 75.000 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 68.000 - VNĐ/KG
Nga truật - Rhizoma Curcumae zedoariae - 82.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 197.500 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 202.000 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 130.200 - VNĐ/KG
Ngãi cứu - Herba Artemisiae vulgaris - 58.000 - VNĐ/KG
Bạch linh - B - 202.000 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 52.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 124.000 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 105.000 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 168.000 - VNĐ/KG
Lục thần khúc - Massa medicata fermentata - 200.000 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 64.000 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 97.500 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 485.000 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 374.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 118.000 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 404.000 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 295.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - B - 197.500 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 420.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 242.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 260.000 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 136.500 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - B - 215.000 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 388.000 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 275.000 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 388.000 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 485.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 62.000 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 136.500 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 315.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 138.000 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 1.050.000 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ - Fructus Psoraleae corylifoliae - 125.000 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 210.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - B - 375.000 - VNĐ/KG
Cam thảo - B - 220.500 - VNĐ/KG
Cam thảo - B - 241.500 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 99.500 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 420.000 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 144.900 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 205.000 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 228.000 - VNĐ/KG
Ba kích - Morinda offcinalis How. -Rubiaceae - 993.300 - VNĐ/KG
Ba kích - Morinda offcinalis How. -Rubiaceae - 993.300 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Platycladus orientalis (L.) Franco - Cupressaceae - 700.350 - VNĐ/KG
Bạch biển đậu - Lablab purpureus (L.) Sweet - Fabaceae - 172.200 - VNĐ/KG
Bách bộ - Stemona tuberosa Lour. -Stemonaceae - 194.250 - VNĐ/KG
Bách bộ - Stemona tuberosa Lour. -Stemonaceae - 194.250 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 194.250 - VNĐ/KG
Bạch cương tàm - Bombyx mori L. - Bombycidae - 409.500 - VNĐ/KG
Bạch giới tử - Sinapis alba L. - Brassicaceae - 178.500 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo - Hedyotis diffusa Willd. - Rubiaceae - 204.750 - VNĐ/KG
Bách hợp - Bulbus Lilii - 189.000 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 254.100 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - lmperata cylindrica (L.) P. Beauv -Poaceae - 127.050 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Tribulus terrestris L. - Zygophyllaceae - 204.750 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 264.600 - VNĐ/KG
Bạch truật - Atractylodes macrocephala Koidz.- Asteraceae - 508.200 - VNĐ/KG
Bán hạ nam - Typhonium trilobatum (L.) Schott. - Araceae - 203.700 - VNĐ/KG
Bình vôi - Stephania spp. - Menispermaceae - 149.100 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Lactuca indica L. - Asteraceae - 151.200 - VNĐ/KG
Cam thảo - Glycyrrhiza spp. - Fabaceae - 349.650 - VNĐ/KG
Cam thảo - Glycyrrhiza spp. - Fabaceae - 349.650 - VNĐ/KG
Can khương - Zingiber officinale Rosc. -Zingiberaceae - 147.000 - VNĐ/KG
Cát căn - Pueraria thomsonii Benth. -Fabaceae - 170.100 - VNĐ/KG
Cát cánh - Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC. - Campanulaceae - 506.100 - VNĐ/KG
Cát cánh - Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC. - Campanulaceae - 506.100 - VNĐ/KG
Câu đằng - Uncaria spp. - Rubiaceae - 315.000 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Lycium chinense Mill. - Solanaceae - 382.200 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Cibotium barometz (L.) J. Sm. -Dicksoniaceae - 123.900 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Cibotium barometz (L.) J. Sm. -Dicksoniaceae - 123.900 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Citrus aurantium L., C. sinensis(L.) Osbeck- Rutaceae - 150.150 - VNĐ/KG
Chi tử - Gardenia jasminoides Ellis. - Rubiaceae - 254.100 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Citrus aurantium L., C. sinensis(L.) Osbeck- Rutaceae - 162.750 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi - Eclipta prostrata (L.) L. -Asteraceae - 85.050 - VNĐ/KG
Cỏ xước - Achyranthes aspera L.- Amaranthaceae - 101.850 - VNĐ/KG
Cối xay - Abutilon indicum L.- Sweet - Malvaceae - 111.300 - VNĐ/KG
Cốt khí củ - Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. Polygonaceae - 129.150 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Drynaria fortunei (Kuntze ex Mett.) J. Sm.. - Polypodiaceae - 173.250 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Chrysanthemum indicum L. -Asteraceae - 747.600 - VNĐ/KG
Dạ cẩm - Hedyotis capitellata Wall. ex G.Don- Rubiaceae - 165.900 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rheum palmatum L. -Polygonaceae - 164.850 - VNĐ/KG
Đại táo - Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd. - Rhamnaceae - 198.450 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Epimedium brevicornu Maxim. - Berberidaceae - 324.450 - VNĐ/KG
Đan sâm - Salvia miltiorhiza Bunge. - Lamiaceae - 378.000 - VNĐ/KG
Đan sâm - Salvia miltiorhiza Bunge. - Lamiaceae - 378.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Codonopsis spp. -Campanulaceae - 775.950 - VNĐ/KG
Đào nhân - Prunus persica (L.) Batsh.- Rosaceae - 719.250 - VNĐ/KG
Đào nhân - Prunus persica (L.) Batsh.- Rosaceae - 719.250 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Tinospora tomentosa (Colebr) - Miers Menispermaceae (Colebr) - 126.000 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima sp,- Megascolecidae - 1.309.350 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu - Phyllanthus urinaria L. - Euphorbiaceae - 103.950 - VNĐ/KG
Đinh lăng - Polyscias fruticosa (L.) Harms -Araliaceae - 170.100 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Eucommia ulmoides Oliv. - Eucommiaceae - 306.600 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Eucommia ulmoides Oliv. - Eucommiaceae - 306.600 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Angelica pubescens Maxim. - Apiaceae - 360.150 - VNĐ/KG
Đương quy - Angelica sinensis (Oliv.) Diels -Apiaceae - 724.500 - VNĐ/KG
Hà diệp - Nelumbo nucifera Gaertn - Nelumbonaceae - 119.700 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson Syn. Polygonum multiflorum Thumb)- Polygonaceae - 320.250 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Prunus armeniaca L. - Rosaceae - 525.000 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cinamomum liangii Allen - 156.450 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Dioscorea persimilis Prain et Burkill - Dioscoreaceae - 244.650 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Phellodendron chinense Schneid ,P . amurense Rupr. - Rutaceae - 257.250 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Phellodendron chinense Schneid ,P . amurense Rupr. - Rutaceae - 257.250 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Scutellaria baicalensis Georgi - Lamiaceae - 477.750 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Scutellaria baicalensis Georgi - Lamiaceae - 477.750 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Astragalus membranaceus(Fisch.) Bunge. var. mongholicus(Bunge.) P.G. Xiao. - Fabaceae - 350.700 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Astragalus membranaceus(Fisch.) Bunge. var. mongholicus(Bunge.) P.G. Xiao. - Fabaceae - 350.700 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Coptis sp. - Ranunculaceae - 928.200 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Coptis sp. - Ranunculaceae - 928.200 - VNĐ/KG
Hoạt thạch - Talcum - 98.700 - VNĐ/KG
Hoè hoa - Styphnolobium japonicum (L.) Schott - Fabaceae - 311.850 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Carthamus tinctorius L. - Asteraceae - 969.150 - VNĐ/KG
Hương phụ - Cyperus rotundus L. - Cyperaceae - 169.050 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Corydalis yanhusuo W. T. Wang ex Z.Y. Su & C. Y. Wu - Fumariaceae - 534.450 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Corydalis yanhusuo W. T. Wang ex Z.Y. Su & C. Y. Wu - Fumariaceae - 534.450 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Scrophularia buergeriana Miq. - Scrophulariaceae - 247.800 - VNĐ/KG
Huyết giác - Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. - Dracaenaceae - 194.250 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Siegesbeckia orientalis L. -Asteraceae - 111.300 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Leonurus japonicus Houtt. - Lamiaceae - 102.900 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Alpinia oxyphylla Miq. -Zingiberaceae - 585.900 - VNĐ/KG
Ké đấu ngựa - Xanthium strumarium L. - Asteraceae - 119.700 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Spatholobus suberectus Dunn. - Fabaceae - 126.000 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Gallus gallus domesticus Brisson - Phasianidae - 219.450 - VNĐ/KG
Kha tử - Terminalia chebula Retz. - Combretaceae - 175.350 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Euryales ferox Salisb.- Nymphaeaceae - 374.850 - VNĐ/KG
Khổ sâm - Croton tonkinensis Gagnep. - Euphorbiaceae - 84.000 - VNĐ/KG
Khương hoàng/Uất kim - Curcuma longa L. - Zingiberaceae - 206.850 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Notopterygium incisum C. Ting ex H. T. Chang - Apiaceae - 1.401.750 - VNĐ/KG
Kim ngân đằng - Lonicera japonica Thunb. L.dasystyla Rehd; L. confusa DC. L.cambodiana Pierre ex Danguy - Caprifoliaceae - 103.950 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Lonicera japonica Thunb. - Caprifoliaceae - 711.900 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Desmodium styracifolium (Osb.) Merr. - Fabaceae - 138.600 - VNĐ/KG
Kinh giới - Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.- Lamiaceae - 156.450 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Passiflora foetida L. - Passifloraceae - 99.750 - VNĐ/KG
Liên kiều - Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. - Oleaceae - 457.800 - VNĐ/KG
Liên nhục - Nelumbo nucifera Gaertn. - Nelumbonaceae - 248.850 - VNĐ/KG
Liên tâm - Nelumbo nucifera Gaertn. -Nelumbonaceae - 472.500 - VNĐ/KG
Linh chi - Ganoderma lucidum (Curtis & Fr.) P. Karst. - Ganodermataceae - 934.500 - VNĐ/KG
Long nhãn - Dimocarpus longan Lour. -Sapindaceae - 331.800 - VNĐ/KG
Mạch môn - Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl. - Asparagaceae - 331.800 - VNĐ/KG
Mạch nha - Hordeum vulgare L. - Poaceae - 135.450 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Vitex trifolia L., - Verbenaceae V.rotundifolia L.f. - 186.900 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Paeonia suffruticosa Andr. -Paeoniaceae - 425.250 - VNĐ/KG
Mẫu lệ - Ostrea gigas Thunberg - Ostrcidae - 121.800 - VNĐ/KG
Mộc hương - Saussurea lappa(DC.) C.C. Clarke. - Asteraceae - 198.450 - VNĐ/KG
Mộc qua - Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai - Rosaceae - 252.000 - VNĐ/KG
Mộc thông - Clematis Armandi Franch.- Ranunculaceae - 113.400 - VNĐ/KG
Một dược - Commiphora myrrha (T. Nees) Engl. - Burseraceae - 290.850 - VNĐ/KG
Nga truật - Curcuma zedoaria (Christon.) Roscoe - Zingiberaceae - 177.450 - VNĐ/KG
Ngải Cứu - Artemisia vulgaris L. - Asteraceae - 106.050 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Polygonatum odoratum (Mill.) Druce - Convallariaceae - 429.450 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì gai - Acanthopanax trifoliatus (L.) Voss. - Araliaceae - 126.000 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Schisandra chinensis (Turcz.) K. Koch, Baill. - Schisandraceae - 507.150 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Schisandra chinensis (Turcz.) K. Koch, Baill. - Schisandraceae - 507.150 - VNĐ/KG
Ngưu bàng tử - Arctium lappa L. - Asteraceae - 246.750 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Achyranthes bidentata Blume -Amaranthaceae - 327.600 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Achyranthes bidentata Blume -Amaranthaceae - 327.600 - VNĐ/KG
Nhân trần - Adenosma caeruleum R.Br. - Scrophulariaceae - 113.400 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Cistanche deserticola Y.C.Ma -Orobanchaceae - 1.203.300 - VNĐ/KG
Ô dược - Lindera aggregata (Sims.) Kosterm. - Lauraceae - 153.300 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ - Psoralea corylifolia L. - Fabaceae - 163.800 - VNĐ/KG
Phòng phong - Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk.-Apiaceae - 1.036.350 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria cocos (Schw.) Wolf- Polyporaceae - 359.100 - VNĐ/KG
Quế chi - Cinnamomum sp. - Lauraceae - 116.550 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cinnamomum spp. - Lauraceae - 148.050 - VNĐ/KG
Quy bản - Testudo elongata Blyth - Testudinidae - 814.800 - VNĐ/KG
Râu ngô - Zea mays L.- Poaceae - 130.200 - VNĐ/KG
Sa nhân - Amomum spp. - Zingiberaceae - 768.600 - VNĐ/KG
Sa sâm - Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq. - Apiaceae - 585.900 - VNĐ/KG
Sài hồ - Bupleurum spp - Apiaceae - 736.050 - VNĐ/KG
Sinh địa - Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. Scrophulariaceae - 261.450 - VNĐ/KG
Sơn thù - Cornus officinalis Sieb. et Zucc. -Cornaceae - 561.750 - VNĐ/KG
Sơn thù - Cornus officinalis Sieb. et Zucc. -Cornaceae - 561.750 - VNĐ/KG
Sơn tra - Malus doumeri (Bois.) A. Chev. - Rosaceae - 143.850 - VNĐ/KG
Tam thất - Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chen ex C.H.Chow.-Araliaceae - 2.740.500 - VNĐ/KG
Tân di - Magnolia liliiflora Desr-Magnoliaceae - 286.650 - VNĐ/KG
Tần giao - Gentiana macrophylla Pall. - Gentianaceae - 976.500 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Morus alba L. - Moraceae - 102.900 - VNĐ/KG
Tang chi - Morus alba L. - Moraceae - 98.700 - VNĐ/KG
Tang diệp - Morus alba L. - Moraceae - 141.750 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Loranthus gracilifoliusRoxb.ex.Shult.f. -Loranthaceae - 135.450 - VNĐ/KG
Táo nhân - Ziziphus mauritiana Lamk. -Rhamnaceae - 766.500 - VNĐ/KG
Tế tân - Asarum heterotropoides Fr.Schmidt - Aristolochiaceae - 899.850 - VNĐ/KG
Thạch cao - Gypsum fibrosum - 98.700 - VNĐ/KG
Thạch quyết minh - Haliotis sp.- Haliotidae - 170.100 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Acorus gramineus Soland. - Araceae - 309.750 - VNĐ/KG
Thăng ma - Cimicifuga sp. - Ranunculaceae - 498.750 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Cassia tora L. - Fabaceae - 116.550 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Trichosanthes kirilowii Maxim. -Cucurbitaceae - 221.550 - VNĐ/KG
Thiên ma - Gastrodia ela BL - Orchidaceae - 1.203.300 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Homalomena occulta (Lour.)Schott - Araceae - 171.150 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Smilax glabra Roxb. - Smilacaceae - 149.100 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Cuscuta chinensis Lamk. - Cuscutaceae - 361.200 - VNĐ/KG
Thương truật - Atratylodes lancea (Thunb.) DC.- Asteraceae - 510.300 - VNĐ/KG
Tô mộc - Caesalpinia sappan L. - Fabaceae - 122.850 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp - Stahlianthus. orientalis (L.) Franco - Cupressaceae - 166.950 - VNĐ/KG
Trạch tả - Alisma plantago-aquatica L. var.orientale Sam.-Alismataceae - 245.700 - VNĐ/KG
Trạch tả - Alisma plantago-aquatica L. var.orientale Sam.-Alismataceae - 245.700 - VNĐ/KG
Trần bì - Citrus reticulata Blanco - Rutaceae - 122.850 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Anemarrhena asphodeloides Bge. - Liliaceae - 262.500 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Anemarrhena asphodeloides Bge. - Liliaceae - 262.500 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Crinum latifolium L. -Amaryllidaceae - 171.150 - VNĐ/KG
Trư linh - Polypurus umbellatus (Pers.) Fries - Polyporaceae - 1.489.950 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Dipsacus japonicus Miq. - Dipsacaceae - 348.600 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Dioscorea tokoro Makino -Dioscoreaceae - 164.850 - VNĐ/KG
Viễn chí - Polygala spp. - Polygalaceae - 1.107.750 - VNĐ/KG
Vông nem - Erythrina variegata L. - Fabaceae - 127.050 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Plantago major L. -Plantaginaceae - 336.000 - VNĐ/KG
Xích thược - Paeonia veitchii Lynch. -Paeonicaceae - 383.250 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Ligusticum wallichii Franch. -Apiaceae - 467.250 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Coix lachryma-jobi L. - Poaceae - 150.150 - VNĐ/KG
Tô diệp - Folium Perillae - 108.150 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 170.100 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 143.850 - VNĐ/KG
Điạ liền - Rhizoma Kaempferiae galangae - 246.750 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Crinum latifolium - 150.150 - VNĐ/KG
Bạch giới tử - Semen Sinapis albae - 150.150 - VNĐ/KG
Bán hạ bắc - Rhizoma Pinelliae - 178.500 - VNĐ/KG
Xuyên bối mẫu - Bulbus Fritillariae - 1.779.750 - VNĐ/KG
Tiền hồ - Radix Peucedani - 345.450 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 899.850 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 610.050 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 110.250 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 124.950 - VNĐ/KG
Mộc thông - Caulis Clematidis - 98.700 - VNĐ/KG
ý dĩ - Semen Coicis - 105.000 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 158.550 - VNĐ/KG
Thạch hộc - Herba  Dendrobii - 320.250 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 216.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 120.000 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 102.900 - VNĐ/KG
Ké đầu ngựa - Fructus Xanthii strumarii - 84.000 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.197.000 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi Gracilifolii - 48.300 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 88.200 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 327.600 - VNĐ/KG
Phụ tử chế - Radix Aconiti lateralis praeparata - 357.000 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 476.700 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 218.400 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 304.500 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 233.100 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 50.400 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 109.200 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schizandrae - 420.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 237.300 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 107.100 - VNĐ/KG
ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 483.000 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 210.000 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 449.925 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 179.970 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 649.950 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 349.965 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 119.910 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 859.950 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 449.925 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 139.965 - VNĐ/KG
Bạch Linh - Poria - 169.995 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis lancaeae - 449.925 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 249.900 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 159.915 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 169.995 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 74.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefferae heptaphyllae - 62.400 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 99.000 - VNĐ/KG
Actiso - Herba Cynarae scolymi - 98.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiforac - 40.000 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 124.000 - VNĐ/KG
Khương hoàng/Uất kim - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 92.400 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 164.400 - VNĐ/KG
Ô tặc cốt - Os Sepiae - 144.000 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 214.000 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 148.400 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 126.400 - VNĐ/KG
Hòe Hoa - Flos Styphnolobii japonici - 120.000 - VNĐ/KG
Tam thất - Raidix Notoginseng - 1.890.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 126.000 - VNĐ/KG
Bán hạ nam - Rhizoma Typhonii trilobati - 136.500 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 105.000 - VNĐ/KG
Tân di - Flos Magnoliae liliflorae - 246.750 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 186.900 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 252.000 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex Paeoniae suffruticosae - 206.850 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 131.250 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 614.250 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Tuber Corydalis - 378.000 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 80.850 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 283.500 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 133.350 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chysanthemi indici - 389.550 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 997.500 - VNĐ/KG
Trư linh - Polyporus - 1.199.100 - VNĐ/KG
Kim anh - Fructus Rosae laevigatae - 297.150 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 319.200 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Dioscorea persimilis - 114.450 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo - Herba Hedyotidis diffusae - 120.000 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 130.000 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 220.000 - VNĐ/KG
Tế tân - Herba Asari - 468.000 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 264.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviaedivaricatae - 618.000 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 618.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 132.000 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 148.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 159.000 - VNĐ/KG
Long đởm thảo - Radix et rhizoma Gentianae - 288.000 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 458.000 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Radix Trichosanthis - 207.000 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 215.000 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 285.000 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 288.000 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 857.000 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 278.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphis mauritianae - 420.000 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 236.000 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpim Citri reticulatae perenne - 81.000 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 248.000 - VNĐ/KG
Nhũ hương - Gummi resina Olibanum - 338.000 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligusticiwallichii - 154.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 416.000 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 288.000 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Asparagus cocjinchinensis - 504.000 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 495.000 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 848.000 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 216.000 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 93.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 434.000 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 208.000 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholtziae - 73.500 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus       Cinnamomi - 40.950 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 58.800 - VNĐ/KG
Tang diệp - Folium Mori albae - 108.150 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis tinosporae tomentosae - 45.150 - VNĐ/KG
Thảo quả - Fructus Amomi aromatici - 318.150 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cotex Cinamomi - 82.950 - VNĐ/KG
Bạch Biển đậu - Semen Lablab - 75.600 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicea - 93.450 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 82.950 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Spica Prunellae - 171.150 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 55.650 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - Rhizoma Imperataecylindricae - 61.950 - VNĐ/KG
Tô tử - Fructus Perillae frutescensis - 61.950 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 46.200 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantiiimmaturus - 71.400 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 82.950 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 160.650 - VNĐ/KG
Hồng Hoa - Flos Carthami tinctorii - 654.150 - VNĐ/KG
ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 61.950 - VNĐ/KG
Ngải cứu - Herba ArtemisiaeVulgaris - 76.650 - VNĐ/KG
Đăng tâm thảo - Medulla Juncieffusi - 1.194.900 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 61.950 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 55.650 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 90.300 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 192.150 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 192.150 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 55.650 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ - Fructus Psoraleae corylifoliae - 82.950 - VNĐ/KG
Nhân sâm - Radix Ginseng - 2.509.500 - VNĐ/KG
Ngưu bàng tử - Fructus Arctii lappae - 186.000 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 55.000 - VNĐ/KG
Lá lốt - Herba  Piperis lolot - 100.000 - VNĐ/KG
Đinh hương - Flos Syzygii aromatici - 460.000 - VNĐ/KG
Hoàng Bá - Cortex Oroxyli indici - 200.000 - VNĐ/KG
Bách hợp - Bulbus Lilii - 320.000 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 185.000 - VNĐ/KG
Nga truật - Rhizoma Curcumae zedoariae - 110.000 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi - Herba Ecliptae - 82.000 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp - Cacumen Platycladi - 95.000 - VNĐ/KG
Râu mèo - Herba Orthosiphonis spiralis - 80.000 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 92.000 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 240.000 - VNĐ/KG
Mẫu lệ - Concha Ostrae - 95.000 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 430.000 - VNĐ/KG
A Giao - Colla Corii Asini - 792.000 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 795.000 - VNĐ/KG
Hoắc Hương - Herba Pogostemonis - 288.000 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 378.000 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 785.300 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 174.000 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 149.000 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 97.000 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 174.000 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 207.000 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 78.000 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Plantago major L. - Plantaginaceae - 278.000 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 125.000 - VNĐ/KG
Actiso - Herba Cynarae scolymi - 556.000 - VNĐ/KG
Xuyên bối mẫu - Bulbus Fritillariae - 1.997.000 - VNĐ/KG
Bán hạ Bắc - Rhizoma Typhonii  trilobati - 435.000 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 343.000 - VNĐ/KG
Phụ tử chế - Radix Aconiti lateralis praeparata - 398.000 - VNĐ/KG
Bạch Chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 217.000 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 346.000 - VNĐ/KG
Can Khương - Rhizoma Zingiberis - 167.000 - VNĐ/KG
Bồ Công Anh - Herba Lactucae indicae - 134.000 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 174.000 - VNĐ/KG
Ké đấu ngựa - Fructus Xanthii strumarii - 163.000 - VNĐ/KG
Liên Nhục - Semen Nelumbinis - 300.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 362.000 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 293.000 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 303.000 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii  - 107.000 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 167.000 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 148.000 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occulatae - 148.000 - VNĐ/KG
Bán chi liên - Radix Scutellariae barbatae - 174.000 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 674.000 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 169.000 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 356.000 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 426.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 695.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 111.000 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 1.574.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 425.000 - VNĐ/KG
Đại Hồi - Fructus Illicii veri - 214.000 - VNĐ/KG
Diệp Hạ Châu - Herba Phyllanthi urinariae - 163.000 - VNĐ/KG
Ích Trí Nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 692.000 - VNĐ/KG
Kê Huyết Đằng - Caulis Spatholobi - 104.000 - VNĐ/KG
Kim Tiền Thảo - Herba Desmodii styracifolii - 146.000 - VNĐ/KG
Long Đởm Thảo - Radix et R hizoma Gentianae - 574.000 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex Paeoniae suffruticosae - 451.000 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 111.000 - VNĐ/KG
Thạch quyết minh - Concha Haliotidis - 185.000 - VNĐ/KG
Tô Mộc - Lignum sappan - 134.000 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 200.000 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 474.000 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 314.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 306.000 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 419.000 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 1.015.000 - VNĐ/KG
Phục Thần - Poria - 415.000 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 392.000 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 1.258.000 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae  - 406.000 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis lancaeae - 505.000 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 274.000 - VNĐ/KG
Lá lốt - Herba Piperis lolot - 88.000 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 157.000 - VNĐ/KG
Nga truật - Rhizoma Curcumae zedoariae - 174.000 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 154.000 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.366.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix   Ledebouriellae seseloidis - 1.383.000 - VNĐ/KG
Kha tử - Fructus Terminaliae chebulae - 152.000 - VNĐ/KG
Huyền Hồ - Tuber Corydalis - 766.000 - VNĐ/KG
Tam Thất - Radix Panasus notoginseng - 2.440.000 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 174.000 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 574.000 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et RhizomaClematidis - 374.000 - VNĐ/KG
Cát Căn - Radix Puerariae thomsonii - 140.000 - VNĐ/KG
Cát Cánh - Radix Platycodi grandiflori - 614.000 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 241.000 - VNĐ/KG
Hạ Khô Thảo - Spica Prunellae - 230.000 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholiziae ciliatae - 125.000 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 502.000 - VNĐ/KG
Mã Đề - Folium Plantaginis - 114.000 - VNĐ/KG
Mẫu Lệ - Concha Ostreae - 182.000 - VNĐ/KG
Ngải cứu - Herba Artemisiae vulgaris - 133.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 146.000 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 504.000 - VNĐ/KG
Nhũ Hương - Gummi resina Olibanum - 414.000 - VNĐ/KG
Ô Tặc Cốt - Os Sepiae - 255.000 - VNĐ/KG
Sài Đất - Herba Wedeliae - 104.000 - VNĐ/KG
Tân di - Flos Magnoliae liliflorae - 374.000 - VNĐ/KG
Tang Bạch Bì - Cortex Mori albae radicis - 123.000 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 134.000 - VNĐ/KG
Tế Tân - Radix et Rhizoma Asari - 706.000 - VNĐ/KG
Thạch cao - Gypsum fibrosum - 86.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 208.000 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Folium Crini latifolii - 234.000 - VNĐ/KG
Xạ can - Rhizoma Belamcandae - 314.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 295.000 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 159.000 - VNĐ/KG
Dâm Dương Hoắc - Herba Epimedii - 310.000 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 356.000 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 650.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 264.000 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Rhizoma Dioscoreae persimilis - 262.000 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 249.000 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 356.000 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 206.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 209.000 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 88.000 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 650.000 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 177.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 320.000 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 414.000 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 727.000 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 234.000 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 178.000 - VNĐ/KG
Thạch hộc - Herba Dendrobii - 375.000 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Radix Trichosanthis - 274.000 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 248.000 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 466.000 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo - Herba Hedyotidis diffusae - 156.000 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 125.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 117.000 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 374.000 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 474.000 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Cinnamomi iners - 205.000 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae preparata - 260.000 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 598.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsii - 712.000 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 889.000 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.506.000 - VNĐ/KG
Uất Kim - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 164.000 - VNĐ/KG
Liên Tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 440.000 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 1.348.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 628.000 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 1.258.000 - VNĐ/KG
Thạch Xương Bồ - Rhizoma Acori graminei - 532.000 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp - Cacumen Platycladi - 171.000 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 156.000 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 123.000 - VNĐ/KG
Đinh hương - Flos Syzygii aromatici - 676.000 - VNĐ/KG
Khương hoàng - "Rhizoma et Radix
 Curcumae longae" - 162.000 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 113.000 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 65.000 - VNĐ/KG
Lức - Radix Plucheae pteropodae - 95.000 - VNĐ/KG
Lức - Radix Plucheae pteropodae - 88.000 - VNĐ/KG
Lức - Radix Plucheae pteropodae - 88.000 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 183.000 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 189.000 - VNĐ/KG
Ngưu bàng tử - Fructus Arctii lappae - 154.000 - VNĐ/KG
Phù bình - Herba Pistiae - 102.000 - VNĐ/KG
Tang diệp - Folium Mori albae - 60.000 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 36.000 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 364.000 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 50.000 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 139.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 55.000 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 43.000 - VNĐ/KG
Trinh nữ - Herba Mimosae pudicae - 63.000 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 306.000 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 262.000 - VNĐ/KG
Xích đồng nam - Herba Clerodendri infortunati - 91.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 124.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 149.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 149.000 - VNĐ/KG
Bạch biển đậu - Semen Lablab - 159.000 - VNĐ/KG
Kim ngân đằng - Caulis cum folium Lonicerae - 105.000 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 1.032.000 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 137.000 - VNĐ/KG
Sâm đại hành - Bulbus Eleutherinis subaphyllae - 167.000 - VNĐ/KG
Bán hạ nam - Rhizoma Typhonii trilobati - 142.000 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 196.000 - VNĐ/KG
Bách hợp - Bulbus Lilii - 191.000 - VNĐ/KG
Tô tử - Fructus Perillae frutescensis - 96.000 - VNĐ/KG
Uy linh tiên nam - Herba Rhinacanthi - 320.000 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 210.000 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 748.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 101.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 750.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 800.000 - VNĐ/KG
Thạch quyết minh - Concha Haliotidis - 172.000 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 363.000 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 363.000 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 76.000 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 76.000 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 68.000 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 68.000 - VNĐ/KG
Hậu phác nam - Cortex Cinnamomi iners - 55.000 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 96.000 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 96.000 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 176.000 - VNĐ/KG
Mộc hương nam - Cortex Aristolochiae Balansae - 124.000 - VNĐ/KG
Mộc hương nam - Cortex Aristolochiae Balansae - 124.000 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 98.000 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 475.000 - VNĐ/KG
Cỏ xước - Radix Achyranthis asperae - 48.000 - VNĐ/KG
Cỏ xước - Radix Achyranthis asperae - 48.000 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 42.600 - VNĐ/KG
Khương hoàng/Uất kim - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 110.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 194.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 194.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 195.000 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 115.000 - VNĐ/KG
Ngải cứu - Herba Artemisiae vulgaris - 70.000 - VNĐ/KG
Ngải cứu - Herba Artemisiae vulgaris - 70.000 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 180.000 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 180.000 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 180.000 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 88.600 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 105.000 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 299.000 - VNĐ/KG
Kim anh - Fructus Rosae laevigatae - 282.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 96.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 96.000 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 512.000 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 508.000 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 591.000 - VNĐ/KG
Tang phiêu tiêu - Cotheca Mantidis - 3.593.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 185.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 185.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 336.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 230.000 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 382.000 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 382.000 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 308.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 92.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 172.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 514.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 172.000 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 76.800 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 76.800 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 418.700 - VNĐ/KG
Đinh lăng - Radix Polysciacis - 164.000 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 110.000 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 110.000 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 498.000 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 620.000 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 73.500 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 100.800 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 67.200 - VNĐ/KG
Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) - Poria - 178.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 160.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 178.000 - VNĐ/KG
Bán hạ nam - Rhizoma Typhonii trilobati - 140.000 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 83.000 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 252.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 118.000 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 64.000 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 231.000 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 188.000 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 199.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 52.500 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 58.800 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 115.500 - VNĐ/KG
Chiỉ xác - Fructus Aurantii - 64.050 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi - Herba Ecliptae - 73.500 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 100.800 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 360.000 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 199.000 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 86.000 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 288.000 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 199.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 380.000 - VNĐ/KG
Đăng tâm thảo - Medulla Junci effusi - 1.358.000 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 440.000 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 42.000 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 267.750 - VNĐ/KG
Địa liền - Rhizoma Kaempferiae galangae - 174.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 131.250 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 209.000 - VNĐ/KG
Đương quy (Toàn quy) - Radix Angelicae sinensis - 368.000 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Spica Prunellae - 160.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 194.000 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 260.000 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 112.000 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 114.000 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 231.000 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 270.900 - VNĐ/KG
Hoàng Đằng - Caulis et Radix Fibraureae - 163.000 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ (Bạch kỳ) - Radix Astragali membranacei - 182.000 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 976.000 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 100.000 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 740.000 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 79.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 127.000 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 128.000 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 52.500 - VNĐ/KG
ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 52.500 - VNĐ/KG
ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 248.000 - VNĐ/KG
Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) - Fructus Xanthii strumarii - 84.000 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 39.000 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 240.000 - VNĐ/KG
Khổ sâm - Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis - 63.000 - VNĐ/KG
Khương hoàng/Uất kim - Rhizoma Curcumae longae - 75.600 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.180.000 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 462.000 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 55.000 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholiziae ciliatae - 63.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 42.000 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 305.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 92.000 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 186.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 253.050 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 407.000 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 50.400 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex Radicis Paeoniae suffruticosae - 166.950 - VNĐ/KG
Mẫu lệ - Concha Ostreae - 54.400 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 191.100 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis - 144.000 - VNĐ/KG
Nga truật - Rhizoma Curcumae zedoariae - 89.000 - VNĐ/KG
Ngải cứu (Ngải diệp) - Herba Artemisiae vulgaris - 80.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 58.800 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae chinensis - 410.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 184.000 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 63.000 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 973.350 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 90.000 - VNĐ/KG
Ô tặc cốt - Os Sepiae - 188.400 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) - Fructus Psoraleae corylifoliae - 110.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 442.000 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 199.500 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 39.000 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 96.600 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 406.350 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 280.000 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 50.400 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri chinensis - 611.000 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 114.000 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 295.000 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 73.500 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae - 634.200 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 84.000 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 36.750 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 34.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 395.000 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix et Rhizoma Asari - 395.000 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 272.000 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 38.000 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.050.000 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 507.150 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 91.350 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 96.400 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Semen Cuscutae - 306.000 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 118.000 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 484.050 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 75.600 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 67.200 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 210.000 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 194.000 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 84.000 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 345.000 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 845.000 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 158.550 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 175.350 - VNĐ/KG
Xuyên bối mẫu - Bulbus Fritillariae - 1.717.000 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 174.000 - VNĐ/KG
ý dĩ - Semen Coicis - 98.000 - VNĐ/KG
A giao - Colla Corii Asini - 658.000 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 97.000 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 176.000 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - 195.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 178.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 236.000 - VNĐ/KG
Bán hạ - Rhizoma Typhonii - 148.000 - VNĐ/KG
Bình vôi - Turbe Stephaniae - 118.000 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 248.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 144.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 64.000 - VNĐ/KG
Cỏ ngọt - Folium Steviae - 145.000 - VNĐ/KG
Cốt khí củ - Radix Polygoni cuspidati - 134.000 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 113.000 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii  - 89.000 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 248.000 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 62.000 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 94.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsii - 445.000 - VNĐ/KG
Địa long - Lumbricus. - 1.100.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 138.000 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 199.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 430.000 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Syzygii cuminii - 98.000 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ chế - Radix Astragali membranacei - 208.000 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 698.000 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 117.000 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 545.000 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi  - 48.000 - VNĐ/KG
Khương hoàng - Rhizoma Curcumae longae - 108.000 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.295.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 52.000 - VNĐ/KG
Lục thần khúc - Massa medicata fermentata - 188.000 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 87.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 103.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 199.000 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 1.230.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Ledebouriellae seseloidis - 698.000 - VNĐ/KG
Phụ tử - Radix Aconiti lateralis preparata - 590.000 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 48.000 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 48.000 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 648.000 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 226.000 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae  - 338.000 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.100.000 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 128.000 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae preparata - 130.000 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis lancaeae - 464.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 142.000 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 106.000 - VNĐ/KG
Uất kim - Rhizoma Curcumae longae - 110.000 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et RhizomaClematidis - 345.000 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 990.000 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 220.000 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 320.000 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 192.000 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 78.000 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 484.000 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 110.000 - VNĐ/KG
Bạch biển đậu - Semen Lablab - 77.700 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 140.000 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 61.950 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo - Herba Hedyotidis diffusae - 230.000 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 172.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 151.200 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 164.850 - VNĐ/KG
Bán hạ nam - Rhizoma Typhonii trilobati - 163.800 - VNĐ/KG
Bình vôi - Tuber Stephaniae - 98.700 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 130.000 - VNĐ/KG
Cà gai leo - Herba Solani procumbensis - 116.550 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 203.700 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 132.300 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 60.000 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 236.000 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 185.000 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 240.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 52.000 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 52.500 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 186.000 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 52.500 - VNĐ/KG
Cỏ ngọt - Herba Steviae - 110.000 - VNĐ/KG
Cốt khí củ - Radix Polygoni cuspidati - 124.000 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 89.250 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 484.000 - VNĐ/KG
Dạ cẩm - Herba Hedyotidis capitellatae - 68.000 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 150.000 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 81.900 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 280.000 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 186.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 374.850 - VNĐ/KG
Đăng tâm thảo - Medulla Junci effusi - 1.390.000 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 401.100 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 43.000 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 315.000 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 954.450 - VNĐ/KG
Đinh lăng - Radix Polysciacis - 213.150 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 112.350 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 198.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 344.400 - VNĐ/KG
Giảo cổ lam - Herba Gynostemmae pentaphylli - 96.000 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Spica Prunellae - 219.450 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 172.000 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 378.000 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 158.550 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 119.700 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 200.000 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 234.150 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 168.000 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 109.200 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 630.000 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 93.450 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Tuber Corydalis - 650.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 131.250 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 172.200 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 61.950 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 54.600 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 194.250 - VNĐ/KG
Ké đấu ngựa - Fructus Xanthii strumarii - 93.450 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 44.000 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 150.000 - VNĐ/KG
Kha tử - Fructus Terminaliae chebulae - 180.000 - VNĐ/KG
Khổ qua - Fructus Momordicae charantiae - 145.000 - VNĐ/KG
Khổ sâm - Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis - 100.000 - VNĐ/KG
Khương hoàng/Uất kim - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 69.300 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 986.000 - VNĐ/KG
Kim anh - Fructus Rosae laevigatae - 209.000 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 430.500 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 60.000 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholiziae ciliatae - 115.000 - VNĐ/KG
Lá khôi - Folium Ardisiae - 360.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 52.500 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 287.700 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 81.900 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 210.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 215.000 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 299.250 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 110.250 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 156.450 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex Paeoniae suffruticosae - 155.400 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 172.200 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 134.400 - VNĐ/KG
Mộc thông - Caulis Clematidis - 76.000 - VNĐ/KG
Ngải cứu - Herba Artemisiae vulgaris - 54.600 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 280.350 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 50.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 150.000 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 80.000 - VNĐ/KG
Nhũ hương - Gummi resina Olibanum - 237.300 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 897.750 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 120.000 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ - Fructus Psoraleae corylifoliae - 70.350 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 448.350 - VNĐ/KG
Phụ tử chế - Radix Aconiti lateralis praeparata Gốc - 491.400 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 193.200 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 44.100 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 111.000 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 369.600 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 341.250 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 509.250 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 96.000 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 320.000 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 86.100 - VNĐ/KG
Tam thất - Radix Panasus notoginseng - 1.692.600 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 686.000 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 97.650 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 32.550 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 44.100 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 430.000 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix et Rhizoma Asari - 342.300 - VNĐ/KG
Thạch hộc - Herba Dendrobii - 404.250 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 479.850 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 386.400 - VNĐ/KG
Thảo quả - Fructus Amomi aromatici - 300.000 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 38.850 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.146.600 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 491.400 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 75.000 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 96.600 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 127.050 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 440.000 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 44.100 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 67.200 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 59.850 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 191.100 - VNĐ/KG
Trinh nữ - Herba Mimosae pudicae - 60.000 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Folium Crini latifolii - 100.800 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 190.000 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 74.550 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 269.850 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 987.000 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 175.350 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 165.900 - VNĐ/KG
Xuyên bối mẫu - Bulbus Fritillariae - 2.000.000 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 166.000 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 90.000 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 77.700 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholiziae ciliatae - 77.700 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 39.000 - VNĐ/KG
Tân di - Flos Magnoliae liliflorae - 226.600 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix et Rhizoma Asari - 396.000 - VNĐ/KG
Tô diệp - Folium Perillae - 95.000 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 84.000 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 77.700 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 446.250 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 326.000 - VNĐ/KG
Cúc tần - Radix et Folium Plucheae indicae - 97.000 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 142.000 - VNĐ/KG
Ngưu bàng tử - Fructus Arctii lappae - 185.000 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 432.000 - VNĐ/KG
Tang diệp - Folium Mori albae - 99.200 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 410.000 - VNĐ/KG
Cà gai leo - Herba Solani procumbensis - 116.550 - VNĐ/KG
Cốt khí củ - Radix Polygoni cuspidati - 128.200 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 43.600 - VNĐ/KG
Dây gắm - Caulis et Radix Gneti montani - 80.000 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 169.050 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 61.950 - VNĐ/KG
Ké đầu ngựa - Fructus Xanthii strumarii - 93.450 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.048.000 - VNĐ/KG
Lá lốt - Herba Piperis lolot - 66.150 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 134.400 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 51.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì gai - Cortex Acanthopanacis trifoliati - 60.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 505.050 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 40.000 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 43.600 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 533.400 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 76.800 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 316.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 124.950 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 125.000 - VNĐ/KG
Địa liền - Rhizoma Kaempferiae galangae - 203.700 - VNĐ/KG
Đinh hương - Flos Syzygii aromatici - 366.450 - VNĐ/KG
Phụ tử chế - Radix Aconiti lateralis praeparata - 242.550 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 100.000 - VNĐ/KG
Bạch biển đậu - Semen Lablab - 77.700 - VNĐ/KG
Hà diệp - Folium Nelumbinis - 50.500 - VNĐ/KG
Hương nhu - Herba Ocimi - 120.000 - VNĐ/KG
Bạch đồng nữ - Herba Clerodendri chinense - 106.000 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo - Herba Hedyotidis diffusae - 155.000 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 77.700 - VNĐ/KG
Cam thảo dây - Herba et radix Abri Precatorii - 155.000 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu - Herba Phyllanthi urinariae - 54.600 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu đắng - Herba Phyllanthi amari - 105.000 - VNĐ/KG
Đơn lá đỏ - Herba Excoecariae cochinchinensis Lour. - 105.000 - VNĐ/KG
Giảo cổ lam - Herba Gynostemmae pentaphylli - 120.000 - VNĐ/KG
Kim ngân đằng - Caulis cum folium Lonicerae - 77.700 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 485.100 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 469.350 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 392.700 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 100.000 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 101.850 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Folium Crini latifolii - 93.450 - VNĐ/KG
Xạ can - Rhizoma Belamcandae - 280.000 - VNĐ/KG
Xạ đen - Herba Ehretiae asperulae - 131.000 - VNĐ/KG
Xuyên tâm liên - Herba Andrographitis paniculatae - 199.000 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 211.300 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 135.000 - VNĐ/KG
Cối xay - Herba Abutili indici - 87.150 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Spica Prunellae - 165.000 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Herba Blumeae subcapitatae - 105.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 122.850 - VNĐ/KG
Thạch cao - Gypsum fibrosum - 63.000 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 205.000 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 249.900 - VNĐ/KG
Hoàng bá nam - Cortex Oroxyli indici - 74.550 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 240.450 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 315.000 - VNĐ/KG
Hoàng đằng - Caulis et Radix Fibraureae - 126.000 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 932.000 - VNĐ/KG
Khổ sâm - Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis - 61.950 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 64.000 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - Rhizoma Imperatae cylindricae - 84.000 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 298.000 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex Paeoniae suffruticosae - 162.750 - VNĐ/KG
Sâm đại hành - Bulbus Eleutherinis subaphyllae - 142.000 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 106.000 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Radix Trichosanthis - 156.450 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 162.750 - VNĐ/KG
Bạch giới tử - Semen Simipis albae - 110.000 - VNĐ/KG
Bán hạ nam - Rhizoma Typhonii trilobati - 151.000 - VNĐ/KG
Qua lâu nhân - Semen Trichosanthis - 367.500 - VNĐ/KG
Trúc nhự - Caulis bambusae in taeniis - 150.000 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 93.450 - VNĐ/KG
Bách hợp - Bulbus Lilii - 194.250 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 231.000 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 245.700 - VNĐ/KG
Kha tử - Fructus Terminaliae chebulae - 100.000 - VNĐ/KG
Khoản đông hoa - Flos Tussilaginis farfarae - 907.200 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 93.450 - VNĐ/KG
Tô tử - Fructus Perillae frutescensis - 166.000 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 212.000 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 445.000 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 200.000 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 936.000 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 800.000 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 623.800 - VNĐ/KG
Bình vôi - Tuber Stephaniae - 95.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 54.600 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 186.000 - VNĐ/KG
Linh chi - Ganoderma - 433.650 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 166.950 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 460.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 487.200 - VNĐ/KG
Thạch quyết minh - Concha Haliotidis - 129.000 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 38.850 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 905.000 - VNĐ/KG
Vông nem - Folium Erythrinae - 61.950 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 238.000 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 54.600 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 54.600 - VNĐ/KG
Hậu phác nam - Cortex Cinnamomi iners - 51.450 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 85.000 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 212.100 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 115.000 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 437.850 - VNĐ/KG
Thanh bì - Pericarpium Citri reticulatae viridae - 135.000 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 61.950 - VNĐ/KG
Cỏ xước - Radix Achyranthis asperae - 46.200 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 223.000 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 456.000 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 726.000 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Tuber Corydalis - 331.800 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 118.000 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 54.600 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 45.000 - VNĐ/KG
Khương hoàng/Uất kim - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 86.100 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 230.000 - VNĐ/KG
Nga truật - Rhizoma Curcumae zedoariae - 86.100 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 168.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 132.300 - VNĐ/KG
Nhũ hương - Gummi resina Olibanum - 298.000 - VNĐ/KG
Tạo giác thích - Spina Gledischiae australis - 240.000 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 46.200 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 156.450 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 241.500 - VNĐ/KG
Hoè hoa - Flos Styphnolobii japonici - 124.950 - VNĐ/KG
Hoè hoa - Flos Styphnolobii japonici - 124.950 - VNĐ/KG
Huyết dụ - Folium Cordylines - 128.000 - VNĐ/KG
Ngải cứu - Herba Artemisiae vulgaris - 46.200 - VNĐ/KG
Tam thất - Radix Panasus notoginseng - 1.340.850 - VNĐ/KG
Tam thất gừng - Rhizoma Stahlianthi thoreli - 230.000 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp - Cacumen Platycladi - 145.950 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 184.000 - VNĐ/KG
Cỏ ngọt - Herba Steviae - 124.950 - VNĐ/KG
Đăng tâm thảo - Medulla Junci effusi - 1.500.000 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 60.000 - VNĐ/KG
Mã đề - Folium Plantaginis - 70.350 - VNĐ/KG
Mộc thông - Caulis Clematidis - 43.050 - VNĐ/KG
Thông thảo - Medulla Tetrapanacis - 418.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 70.350 - VNĐ/KG
Trư linh - Polyporus - 598.500 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 77.700 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 271.200 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 76.000 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 86.000 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 106.050 - VNĐ/KG
Chè dây - Folium Ampelopsis - 89.250 - VNĐ/KG
Dạ cẩm - Herba Hedyotidis capitellatae - 127.000 - VNĐ/KG
Hoắc hương - Herba Pogostemonis - 156.450 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 77.700 - VNĐ/KG
Lá khôi - Folium Ardisiae - 313.100 - VNĐ/KG
Lục thần khúc - Massa medicata fermentata - 221.000 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 46.200 - VNĐ/KG
Ô tặc cốt - Os Sepiae - 235.000 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 73.500 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 388.500 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 331.800 - VNĐ/KG
Kim anh - Fructus Rosae laevigatae - 325.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 86.100 - VNĐ/KG
Mẫu lệ - Concha Ostreae - 38.850 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 325.500 - VNĐ/KG
Nhục đậu khấu - Semen Myristicae - 521.850 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 266.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 176.400 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 281.400 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 380.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 211.050 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 182.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 203.000 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 102.900 - VNĐ/KG
A giao - Colla Corii Asini - 821.000 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 207.900 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 109.200 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 214.200 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 394.800 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 379.050 - VNĐ/KG
Thạch hộc - Herba Dendrobii - 346.500 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 470.400 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 514.500 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 54.600 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 90.300 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 285.000 - VNĐ/KG
Dây tơ hồng - Herba Cuscutae - 85.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 108.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 154.350 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 308.700 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 1.491.000 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ - Fructus Psoraleae corylifoliae - 101.850 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Semen Cuscutae - 316.800 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 176.400 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 210.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 311.850 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 260.000 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 93.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 421.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 281.400 - VNĐ/KG
Đinh lăng - Radix Polysciacis - 210.000 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 102.900 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 203.000 - VNĐ/KG
Nhân sâm - Radix Ginseng - 3.360.000 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà - Radix et Folium Plumbaginis - 126.000 - VNĐ/KG
Mã tiền - Semen Strychni - 245.000 - VNĐ/KG
Xà sàng tử - Fructus Cnidii - 145.000 - VNĐ/KG
Binh lang - Semen Arecae - 130.000 - VNĐ/KG
Bạch biển đậu - Semen Lablab - 92.400 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 110.250 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 73.500 - VNĐ/KG
Bạch giới tử - Semen Simipis albae - 92.400 - VNĐ/KG
Bạch phụ tử - Rhizoma Typhonii gigantei - 256.200 - VNĐ/KG
Bạch quả - Semen Ginkginis - 136.500 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 207.900 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 246.750 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba lactucae indicae - 92.400 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 156.450 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 273.000 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 92.400 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 221.550 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 331.800 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 110.250 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi - Herba Ecliptae - 55.650 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 132.300 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 64.050 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 64.050 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 55.650 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 258.300 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 552.300 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 607.950 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 221.550 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 154.350 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 460.950 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 552.300 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Spica prunellae - 197.400 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 248.850 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 288.750 - VNĐ/KG
Hậu phác nam - Cortex Cinnamomi iners - 60.900 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 147.000 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 292.950 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 290.850 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 276.150 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 1.105.650 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 129.150 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 828.450 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Tuber Corydalis - 390.600 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix scrophulariae - 151.200 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 202.650 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 110.250 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 73.500 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 64.050 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 292.950 - VNĐ/KG
Ké đấu ngựa - Fructus Xanthii strumarii - 110.250 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 55.650 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos lonicerae - 611.100 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholiziae ciliatae - 92.400 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 64.050 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus forsythiae - 462.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 100.800 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 295.050 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 276.150 - VNĐ/KG
Lức - Radix Plucheae pteropodae - 55.650 - VNĐ/KG
Mã đề - Folium Plantaginis - 82.950 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 537.600 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 55.650 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 183.750 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex paeoniae suffruticosae - 191.100 - VNĐ/KG
Mộc hương nam - Cortex Aristolochiae Balansae - 55.650 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 173.250 - VNĐ/KG
Ngải cứu - Herba Artemisiae vulgaris - 55.650 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 64.050 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 460.950 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 276.150 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 100.800 - VNĐ/KG
Nhũ hương - Gummi resina Olibanum - 388.500 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ - Fructus Psoraleae corylifoliae - 119.700 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 691.950 - VNĐ/KG
Phúc bồn tử - Fructus Rubi alceaefolii - 415.800 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 217.350 - VNĐ/KG
Qua lâu nhân - Semen Trichosanthis - 410.550 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 55.650 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 442.050 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 410.550 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 165.900 - VNĐ/KG
Sinh khương - Rhizoma Zingiberis recens - 55.650 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 405.300 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 100.800 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 110.250 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 36.750 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 55.650 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 515.550 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 696.150 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix et Rhizoma Asari - 513.450 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 258.300 - VNĐ/KG
Thạch cao - Gypsum fibrosum - 44.100 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 295.050 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 46.200 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 475.650 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 552.300 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 99.750 - VNĐ/KG
Thổ bối mẫu - Bulbus pseudolarix - 417.900 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma smilacis glabrae - 119.700 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 156.450 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 527.100 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 82.950 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 73.500 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma anemarrhenae - 195.300 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 424.200 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 1.054.200 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 191.100 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 197.400 - VNĐ/KG
Actiso - Herba Cynarae scolymi - 315.000 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 504.000 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria - 241.500 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 315.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 63.000 - VNĐ/KG
Chè dây - Folium Ampelopsis - 105.000 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 136.500 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 367.500 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 840.000 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 262.500 - VNĐ/KG
Kim ngân đằng - Caulis cum folium Lonicerae - 68.250 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 52.500 - VNĐ/KG
Long đởm thảo - Radix et R hizoma Gentianae - 525.000 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 84.000 - VNĐ/KG
Thảo quả - Fructus Amomi aromatici - 294.000 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 326.500 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 758.000 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.491.300 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 138.000 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 681.100 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Semen Cuscutae - 462.100 - VNĐ/KG
Ngô thù du - Fructus Evodiae rutaecarpae - 452.550 - VNĐ/KG
Trư linh - Polyporus - 216.300 - VNĐ/KG
Xuyên bối mẫu - Bulbus Fritillariae - 2.006.550 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 184.800 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 222.600 - VNĐ/KG
Ngưu bàng tử - Fructus Arctii lappae - 310.800 - VNĐ/KG
Sài hồ bắc - Radix Bupleuri - 725.550 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 510.300 - VNĐ/KG
Cà gai leo - Herba Solani procumbensis - 145.950 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 126.000 - VNĐ/KG
Trinh nữ - Herba Mimosae pudicae - 126.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 184.800 - VNĐ/KG
Cao lương khương - Rhizoma Alpiniae officinari - 221.550 - VNĐ/KG
Ngô thù du - Fructus Evodiae rutaecarpae - 609.000 - VNĐ/KG
Thảo quả - Fructus Amomi aromatici - 510.300 - VNĐ/KG
Phụ tử chế - Radix Aconiti lateralis praeparata - 788.550 - VNĐ/KG
Bạch biển đậu - Semen Lablab - 172.200 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 164.850 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 279.300 - VNĐ/KG
Cối xay - Herba Abutili indici - 121.800 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 292.950 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 479.850 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 1.649.550 - VNĐ/KG
Bán hạ bắc - Rhizoma Pinelliae - 581.700 - VNĐ/KG
Bán hạ nam - Rhizoma Typhonii trilobati - 219.450 - VNĐ/KG
Qua lâu nhân - Semen Trichosanthis - 328.650 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 227.850 - VNĐ/KG
Bách hợp - Bulbus Lilii - 396.900 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 645.750 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 565.950 - VNĐ/KG
Khoản đông hoa - Flos Tussilaginis farfarae - 848.400 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 205.800 - VNĐ/KG
Tiền hồ - Radix Peucedani - 607.950 - VNĐ/KG
Tô tử - Fructus Perillae frutescensis - 198.450 - VNĐ/KG
Tỳ bà diệp - Folium Eriobotryae japonicae - 181.650 - VNĐ/KG
Bạch cương tàm - Bombyx Botryticatus - 811.650 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 1.656.900 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 894.600 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 596.400 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 969.150 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 165.900 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 1.285.200 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 695.100 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 156.450 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 173.250 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 142.800 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 268.800 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 139.650 - VNĐ/KG
Cỏ xước - Radix Achyranthis asperae - 208.950 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 413.700 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 729.750 - VNĐ/KG
Huyền hồ sách - Tuber Corydalis - 774.900 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 397.950 - VNĐ/KG
Nga truật - Rhizoma Curcumae zedoariae - 155.400 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 378.000 - VNĐ/KG
Nhũ hương - Gummi resina Olibanum - 548.100 - VNĐ/KG
Mã tiền - Semen Strychni - 397.950 - VNĐ/KG
Binh lang - Semen Arecae - 178.500 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi - Herba Ecliptae - 100.000 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 132.000 - VNĐ/KG
Huyết dụ - Folium Cordylines - 148.000 - VNĐ/KG
Ngải cứu - Herba Artemisiae vulgaris - 127.000 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp - Cacumen Platycladi - 200.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 162.000 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 277.000 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 97.000 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 236.000 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 269.000 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 134.000 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 81.000 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 485.000 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 324.000 - VNĐ/KG
Kim anh - Fructus Rosae laevigatae - 291.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 120.000 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 404.000 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 291.000 - VNĐ/KG
Tang phiêu tiêu - Cotheca Mantidis - 4.600.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 178.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 420.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae acutilobae - 400.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 251.000 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 140.000 - VNĐ/KG
A giao - Colla Corii Asini - 669.000 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 462.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 87.500 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 138.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 133.000 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 420.000 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 900.000 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ - Fructus Psoraleae corylifoliae - 114.000 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Semen Cuscutae - 291.000 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 200.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 245.000 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 229.000 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 204.000 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 182.000 - VNĐ/KG
Actiso - Herba Cynarae scolymi - 94.000 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 88.200 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria    - 168.000 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 81.000 - VNĐ/KG
Bạch giới tử - Semen Sinapis albae - 134.000 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo - Herba Hedyotidis diffusae - 99.750 - VNĐ/KG
Bán hạ bắc - Rhizoma Pinelliae - 264.000 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 80.850 - VNĐ/KG
Cam thảo đất - Herba et radix Scopariae praeparata - 82.950 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 203.700 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 214.000 - VNĐ/KG
Chè dây - Folium Ampelopsis - 108.150 - VNĐ/KG
Cỏ xước - Radix Achyranthis asperae - 45.570 - VNĐ/KG
Cỏ ngọt - Herba Steviae - 160.650 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 336.000 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 171.150 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 77.700 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 321.300 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 249.480 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 67.200 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 247.800 - VNĐ/KG
Diếp cá - Herba Houttuyniae cordatae praeparata - 94.000 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu - Herba Phyllanthi urinariae - 59.010 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu đắng - Herba Phyllanthi amari - 76.650 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 338.940 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 136.500 - VNĐ/KG
Hà diệp - Folium Nelumbinis - 82.950 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Spica Prunellae - 176.400 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 203.700 - VNĐ/KG
Hậu phác nam - Cortex Cinnamomi iners - 75.000 - VNĐ/KG
Hoắc hương - Herba Pogostemonis - 144.000 - VNĐ/KG
Hoàng đằng - Caulis et Radix Fibraureae - 198.240 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 701.085 - VNĐ/KG
Hương nhu - Herba Ocimi - 70.350 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 138.600 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 78.750 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 105.000 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 44.835 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 430.500 - VNĐ/KG
Ké đấu ngựa - Fructus Xanthii strumarii - 92.000 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi  - 53.000 - VNĐ/KG
Sinh khương - Rhizoma Zingiberis recens - 108.150 - VNĐ/KG
Kha tử - Fructus Terminaliae chebulae - 168.000 - VNĐ/KG
Khổ qua - Fructus Momordicae charantiae - 121.800 - VNĐ/KG
Khương hoàng/Uất kim - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 88.200 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholtziae ciliatae - 105.000 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 483.000 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 68.000 - VNĐ/KG
Lá lốt - Herba Piperis lolot - 58.800 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 60.000 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 318.990 - VNĐ/KG
Linh chi - Ganoderma - 368.000 - VNĐ/KG
Long đởm thảo - Radix et R hizoma Gentianae - 283.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 234.150 - VNĐ/KG
Mã đề - Folium Plantaginis - 103.950 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 147.000 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 87.150 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 159.600 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 157.500 - VNĐ/KG
Mộc thông - Caulis Clematidis  - 166.950 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 232.000 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 256.200 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 65.100 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 58.800 - VNĐ/KG
Nhũ hương - Gummi resina Olibanum - 242.000 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 108.150 - VNĐ/KG
Ô tặc cốt - Os Sepiae - 144.000 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ - Fructus Psoraleae corylifoliae - 105.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 598.000 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 39.900 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 116.000 - VNĐ/KG
Rau má - Herba Centellae asiaticae - 142.800 - VNĐ/KG
Râu mèo - Herba Orthosiphonis spiralis - 74.655 - VNĐ/KG
Rễ nhàu - Radix Morindae citrifoliae praeparata - 84.000 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 162.000 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 241.500 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 82.950 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 514.500 - VNĐ/KG
Tam thất - Radix Panasis notoginseng - 1.785.000 - VNĐ/KG
Tân di - Flos Magnoliae liliflorae - 215.250 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 614.000 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 103.950 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 53.000 - VNĐ/KG
Tang diệp - Folium Mori albae  - 80.000 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 48.300 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix  et Rhizoma Asari - 365.400 - VNĐ/KG
Thanh bì - Pericarpium Citri reticulatae viridae - 171.150 - VNĐ/KG
Thảo quả - Fructus Amomi aromatici - 265.650 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Radix Trichosanthis - 180.600 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.050.000 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 350.700 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 100.000 - VNĐ/KG
Thông thảo - Medulla Tetrapanacis - 651.315 - VNĐ/KG
Tô diệp - Folium Perillae - 72.450 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 76.650 - VNĐ/KG
Tô tử - Fructus Perillae frutescensis - 121.800 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Folium Crini latifolii - 116.400 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 116.000 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 277.410 - VNĐ/KG
Vông nem - Folium Erythrinae - 97.650 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 210.000 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 496.000 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Radix Morindae officinalis - 578.000 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 170.000 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 94.000 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - Rhizoma Imperatae cylindricae - 84.630 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 145.000 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 168.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 145.000 - VNĐ/KG
Bán hạ nam - Rhizoma Typhonii trilobati - 135.450 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 205.800 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 115.000 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 68.000 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 256.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 47.000 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 84.000 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 110.000 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii  - 70.350 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi - Herba Ecliptae - 58.000 - VNĐ/KG
Cỏ xước - Radix Achyranthis asperae - 50.190 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 106.000 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 168.000 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 190.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 337.370 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 920.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 140.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 147.000 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 196.000 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 346.500 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 188.000 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 208.000 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 69.300 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 114.450 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 233.100 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 246.750 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 164.000 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 965.060 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 110.000 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 82.000 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 55.000 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 93.450 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 210.000 - VNĐ/KG
Khoản đông hoa - Flos Tussilaginis farfarae - 597.450 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.155.000 - VNĐ/KG
Kim anh - Fructus Rosae laevigatae  - 210.000 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholtziae ciliatae - 55.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 98.000 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 231.000 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 124.950 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex  Paeoniae suffruticosae - 200.000 - VNĐ/KG
Mẫu lệ - Concha Ostreae - 60.000 - VNĐ/KG
Nga truật - Rhizoma Curcumae zedoariae - 78.000 - VNĐ/KG
Ngải cứu - Herba Artemisiae vulgaris - 44.000 - VNĐ/KG
Ngô thù du - Fructus Evodiae rutaecarpae - 1.660.000 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 308.700 - VNĐ/KG
Ngưu bàng tử - Fructus Arctii lappae - 200.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 168.000 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 756.000 - VNĐ/KG
Phụ tử chế - Radix Aconiti lateralis praeparata - 336.000 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 123.900 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 294.000 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 92.000 - VNĐ/KG
Tang phiêu tiêu - Cotheca Mantidis - 4.515.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 394.000 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 273.000 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae  - 282.000 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 38.000 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Semen Cuscutae - 329.700 - VNĐ/KG
Thương nhĩ tử - Fructus Xanthii strumarii praeparata - 72.000 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 126.000 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 441.000 - VNĐ/KG
Tiền hồ - Radix Peucedani - 400.000 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp - Cacumen Platycladi - 66.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 100.800 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 73.500 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 189.000 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 198.000 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 888.000 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 188.000 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 156.000 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 67.200 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 238.350 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholiziae ciliatae - 147.000 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 119.700 - VNĐ/KG
Tân di - Flos Magnoliae liliflorae - 315.000 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix et Rhizoma Asari - 997.500 - VNĐ/KG
Tô diệp - Folium Perillae - 131.250 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 210.000 - VNĐ/KG
Lức (Sài hồ nam) - Radix Plucheae pteropodae - 147.000 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 220.500 - VNĐ/KG
Tang diệp - Folium Mori albae - 138.600 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 498.750 - VNĐ/KG
Cà gai leo - Herba Solani procumbensis - 204.750 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 155.400 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 162.750 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 183.750 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì gai - Cortex Acanthopanacis trifoliati - 141.750 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 997.500 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 173.250 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 119.700 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 1.050.000 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 252.000 - VNĐ/KG
Trinh nữ (Xấu hổ) - Herba Mimosae pudicae - 152.250 - VNĐ/KG
Đinh hương - Flos Syzygii aromatici - 846.300 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 218.400 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 122.000 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholiziae ciliatae - 122.000 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 55.000 - VNĐ/KG
Tân di - Flos Magnoliae liliflorae - 318.000 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix et Rhizoma Asari - 480.000 - VNĐ/KG
Tô diệp - Folium Perillae - 110.000 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 95.550 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 137.550 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 504.000 - VNĐ/KG
Đạm trúc diệp - Herba Lophatheri - 153.300 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 147.000 - VNĐ/KG
Ngưu bàng tử - Fructus Arctii lappae - 201.600 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 810.600 - VNĐ/KG
Tang diệp - Folium Mori albae - 113.400 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 581.700 - VNĐ/KG
Thuyền thoái - Periostracum Cicadidae - 1.723.050 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 88.000 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 320.000 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 98.000 - VNĐ/KG
Ké đầu ngựa (Thương nhĩ tử) - Fructus Xanthii strumarii - 145.000 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.580.000 - VNĐ/KG
Lá lốt - Herba Piperis lolot - 89.000 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 170.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 1.420.000 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 1.045.000 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 99.000 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 62.000 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 105.000 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 355.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 144.900 - VNĐ/KG
Cao lương khương - Rhizoma Alpiniae officinari - 88.200 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 189.000 - VNĐ/KG
Đinh hương - Flos Syzygii aromatici - 475.650 - VNĐ/KG
Ngô thù du - Fructus Evodiae rutaecarpae - 731.850 - VNĐ/KG
Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ)  - Radix Aconiti lateralis praeparata - 719.250 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 97.650 - VNĐ/KG
Actiso - Herba Cynarae scolymi - 136.500 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo - Herba Hedyotidis diffusae - 115.500 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 103.950 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 834.750 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 362.250 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 56.700 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 111.300 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Folium Crini latifolii - 92.400 - VNĐ/KG
Xạ can - Rhizoma Belamcandae - 165.900 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 155.400 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Spica Prunellae - 198.450 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 135.450 - VNĐ/KG
Thạch cao (Sống, dược dụng) - Gypsum fibrosum - 63.000 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 111.300 - VNĐ/KG
Bán chi liên - Radix Scutellariae barbatae - 160.650 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 239.400 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 313.950 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 895.650 - VNĐ/KG
Long đởm thảo - Radix et R hizoma Gentianae - 465.150 - VNĐ/KG
Nhân trần tía - Herba Adenosmatis bracteosi - 55.650 - VNĐ/KG
Rau má - Herba Centellae asiaticae - 78.750 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - Rhizoma Imperatae cylindricae - 115.000 - VNĐ/KG
Hương gia bì (Ngũ gia bì) - Cortex Periplocae - 110.000 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex Paeoniae suffruticosae - 262.000 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 165.000 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Radix Trichosanthis - 212.000 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 368.000 - VNĐ/KG
Bán hạ bắc - Rhizoma Pinelliae - 430.500 - VNĐ/KG
Côn bố - Herba Laminariae - 511.350 - VNĐ/KG
Qua lâu nhân - Semen Trichosanthis - 283.500 - VNĐ/KG
Xuyên bối mẫu - Bulbus Fritillariae - 1.989.750 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 198.000 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 485.000 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 370.000 - VNĐ/KG
Khoản đông hoa - Flos Tussilaginis farfarae - 780.000 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 170.000 - VNĐ/KG
Tiền hồ - Radix Peucedani - 244.000 - VNĐ/KG
Bạch cương tàm - Bombyx Botryticatus - 181.650 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 255.150 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum uncoUncariae - 267.750 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 1.575.000 - VNĐ/KG
Dừa cạn - Radix et Folium Catharanthi - 47.250 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.704.150 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 620.000 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 380.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 598.000 - VNĐ/KG
Thạch quyết minh - Concha Haliotidis - 165.000 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 78.000 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 1.180.000 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 387.450 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 94.500 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 136.500 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 105.000 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 130.200 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 105.000 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 551.250 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 94.500 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 350.000 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 980.000 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 888.000 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Tuber Corydalis - 720.000 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 150.000 - VNĐ/KG
ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 82.000 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 102.000 - VNĐ/KG
Khương hoàng/Uất kim - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 150.000 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 374.000 - VNĐ/KG
Nga truật - Rhizoma Curcumae zedoariae - 150.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 292.000 - VNĐ/KG
Nhũ hương - Gummi resina Olibanum - 405.000 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 90.000 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 330.000 - VNĐ/KG
Bạch cập - Rhizoma Bletillae striatae - 4.348.000 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi (Cỏ mực) - Herba Ecliptae - 110.000 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 320.000 - VNĐ/KG
Ngải cứu (Ngải diệp) - Herba Artemisiae vulgaris - 120.000 - VNĐ/KG
Tam thất - Radix Panasus notoginseng - 2.620.000 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp - Cacumen Platycladi - 170.000 - VNĐ/KG
Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) - Poria - 190.050 - VNĐ/KG
Đăng tâm thảo - Medulla Junci effusi - 1.449.000 - VNĐ/KG
Hoạt thạch - Talcum - 87.150 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 55.650 - VNĐ/KG
Mã đề - Folium Plantaginis - 94.500 - VNĐ/KG
Râu mèo - Herba Orthosiphonis spiralis - 66.150 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 139.650 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 75.600 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 223.650 - VNĐ/KG
ý dĩ - Semen Coicis - 65.100 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 244.650 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 117.600 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 69.300 - VNĐ/KG
Ô tặc cốt - Os Sepiae - 119.700 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 99.750 - VNĐ/KG
Thương truật (Xương truật) - Rhizoma Atractylodis - 640.500 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 387.450 - VNĐ/KG
Kim anh tử - Fructus Rosae laevigatae - 276.150 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 160.650 - VNĐ/KG
Mẫu lệ - Concha Ostreae - 24.150 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 535.500 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 322.350 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 192.000 - VNĐ/KG
Đương quy (Toàn quy,Qui đầu,Quy vỉ/Quy râu) - Radix Angelicae sinensis - 408.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 268.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 298.000 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 178.000 - VNĐ/KG
A giao - Colla Corii Asini - 901.950 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 246.750 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 481.950 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 291.900 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 402.150 - VNĐ/KG
Thạch hộc - Herba Dendrobii - 370.650 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 472.500 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 618.450 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 47.250 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 90.300 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 402.150 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 141.750 - VNĐ/KG
ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 628.950 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 1.153.950 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ (bổ cốt chi) - Fructus Psoraleae corylifoliae - 70.350 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 189.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 294.000 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 205.000 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 116.000 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 499.000 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 195.000 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ (Bạch kỳ)  - Radix Astragali membranacei - 242.000 - VNĐ/KG
Nhân sâm - Radix Ginseng - 2.310.000 - VNĐ/KG
Long não - Folium et lignum Cinnamomi camphorae - 223.650 - VNĐ/KG
Mã tiền - Semen Strychni - 204.750 - VNĐ/KG
Ô đầu - Radix Aconiti - 341.250 - VNĐ/KG
Xà sàng tử - Fructus Cnidii - 189.000 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 79.800 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 46.000 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix  et Rhizoma Asari - 357.000 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 107.000 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 75.000 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 388.000 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 533.000 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 307.650 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 55.000 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 190.000 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 77.700 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.231.650 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 168.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 64.500 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 603.750 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 45.000 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 561.750 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 94.500 - VNĐ/KG
Trinh nữ (xấu hổ) - Herba Mimosae pudicae - 65.000 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 273.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 135.000 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 215.000 - VNĐ/KG
Đinh hương - Flos Syzygii aromatici - 420.000 - VNĐ/KG
Tiểu hồi - Fructus Foeniculi - 97.000 - VNĐ/KG
Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ) - Radix Aconiti lateralis praeparata - 582.000 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 108.000 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 94.000 - VNĐ/KG
Giảo cổ lam - "Herba Gynostemmae
pentaphylli" - 89.000 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 323.400 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 329.700 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 48.000 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 108.000 - VNĐ/KG
Xạ đen - Herba Ehretiae asperulae - 65.000 - VNĐ/KG
Cối xay - Herba  Abutili indici - 70.000 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Spica Prunellae - 194.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 117.600 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 204.000 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 220.000 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 281.400 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 780.000 - VNĐ/KG
Nhân trần tía - Herba Adenosmatis bracteosi - 95.000 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 338.000 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex  Paeoniae suffruticosae - 165.900 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 108.150 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 233.100 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 170.000 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 288.000 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 105.000 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 200.000 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 420.000 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 950.000 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 495.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 50.000 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 290.000 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 245.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 420.000 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 30.240 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 948.150 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 98.700 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 98.700 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 140.000 - VNĐ/KG
Hương phụ (chế) - Rhizoma Cyperi - 78.500 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 154.350 - VNĐ/KG
Sa nhân (chế) - Fructus Amomi - 162.000 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 73.500 - VNĐ/KG
Cỏ xước (Ngưu tất nam) - Radix Achyranthis asperae - 80.000 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 193.200 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 485.000 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 725.000 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 100.000 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 49.350 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 42.000 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 168.000 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 172.200 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 136.500 - VNĐ/KG
Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) - Poria - 181.650 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 54.600 - VNĐ/KG
Mộc thông - Caulis Clematidis - 153.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 86.100 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 168.000 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 67.200 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 171.150 - VNĐ/KG
Lục thần khúc - Massa medicata fermentata - 135.000 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 55.650 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 75.600 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 430.500 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 201.600 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 92.400 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 512.000 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 255.150 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 179.550 - VNĐ/KG
Đương quy (Toàn quy) - Radix Angelicae sinensis - 261.450 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 207.900 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 229.950 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 108.150 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 217.350 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 210.000 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 252.000 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 366.450 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 450.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 61.950 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 100.000 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 325.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 135.450 - VNĐ/KG
Nhục  thung dung - Herba Cistanches - 916.650 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) - Fructus Psoraleae corylifoliae - 139.000 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 198.000 - VNĐ/KG
Bạch truật (chế) - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 187.950 - VNĐ/KG
Cam thảo (chích) - Radix Glycyrrhizae - 223.650 - VNĐ/KG
Cam thảo (sống) - Radix Glycyrrhizae - 213.150 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 96.600 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 403.200 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 118.650 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ (chích) - Radix Astragali membranacei - 194.250 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ (sống) - Radix Astragali membranacei - 194.250 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 114.450 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 73.500 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - Rhizoma Imperatae cylindricae - 66.150 - VNĐ/KG
Bưởi bung (Cơm rượu) - Radix et Folium Glycosmis - 81.900 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix Glycyrrhizae - 236.250 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum uncoUncariae - 202.650 - VNĐ/KG
Cỏ ngọt - Herba Steviae - 117.600 - VNĐ/KG
Cối xay - "Herba 
Abutili indici" - 58.800 - VNĐ/KG
Cốt khí củ - "Radix 
Polygoni cuspidati" - 117.600 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 100.800 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 70.350 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 70.350 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 276.150 - VNĐ/KG
Đại táo - "Fructus 
Ziziphi jujubae" - 92.400 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 202.650 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 446.250 - VNĐ/KG
Địa liền - Rhizoma Kaempferiae galangae - 200.550 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 1.050.000 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 131.250 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 304.500 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ (Bạch kỳ) - Radix Astragali membranacei - 185.850 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 749.700 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 87.150 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - "Fructus 
Alpiniae oxyphyllae" - 210.000 - VNĐ/KG
Kim anh - Fructus Rosae laevigatae - 263.550 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 221.550 - VNĐ/KG
Khổ qua - Fructus Momordicae charantiae - 169.050 - VNĐ/KG
Khổ sâm - Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis - 79.800 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.278.900 - VNĐ/KG
Lá lốt  - Herba Piperis lolot - 75.600 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 70.350 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 61.950 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex Paeoniae suffruticosae - 157.500 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 162.750 - VNĐ/KG
Mộc thông - Caulis Clematidis - 59.850 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì gai  - Cortex Acanthopanacis trifoliati - 73.500 - VNĐ/KG
Nhân sâm - Radix Ginseng - 2.200.800 - VNĐ/KG
Ô tặc cốt - Os Sepiae - 253.050 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 438.900 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 233.100 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 338.100 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 386.400 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 96.600 - VNĐ/KG
Sài hồ  - Radix Bupleuri - 525.000 - VNĐ/KG
Sơn thù  - Fructus Corni officinalis - 315.000 - VNĐ/KG
Tam thất - Radix Panasus notoginseng - 1.943.550 - VNĐ/KG
Tang bạch bì - Cortex Mori albae radicis - 59.850 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 45.150 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 491.400 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 633.150 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix et Rhizoma Asari - 352.800 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 50.400 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 81.900 - VNĐ/KG
Thạch quyết minh  - Concha Haliotidis - 140.700 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 239.400 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 105.000 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 532.350 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 174.300 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 213.150 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 448.000 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 545.000 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 90.000 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 236.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 56.000 - VNĐ/KG
Cúc hoa - "Flos 
Chrysanthemi indici" - 455.000 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 244.000 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 363.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 89.000 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 198.000 - VNĐ/KG
Ngải cứu (Ngải diệp) - Herba Artemisiae vulgaris - 62.000 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 206.000 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử  - Fructus Schisandrae - 388.000 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 76.000 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Radix Trichosanthis - 124.000 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 944.000 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 434.000 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 78.000 - VNĐ/KG
Thăng ma  - Rhizoma Cimicifugae - 325.000 - VNĐ/KG
Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) - Poria - 161.700 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 159.600 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 88.200 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 166.950 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 303.450 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 199.500 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 213.150 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 885.150 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 119.700 - VNĐ/KG
Ké đầu ngựa (Thương nhĩ tử) - Fructus Xanthii strumarii - 85.050 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 334.950 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 137.550 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 276.150 - VNĐ/KG
Ngô thù du - Fructus Evodiae rutaecarpae - 691.950 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 943.950 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) - Fructus Psoraleae corylifoliae - 75.600 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 111.300 - VNĐ/KG
Tử uyển - Radix Asteris - 203.700 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 124.950 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 159.600 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 118.650 - VNĐ/KG
Bình vôi (Ngải tượng) - Tuber Stephaniae - 70.000 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 100.000 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 60.000 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 39.000 - VNĐ/KG
Hoè hoa - Flos Styphnolobiijaponici - 105.000 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 35.000 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi - 39.000 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholiziae ciliatae - 50.000 - VNĐ/KG
Khương hoàng/Uất kim - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 85.000 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 180.000 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 45.000 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 40.000 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 70.000 - VNĐ/KG
Tang chi  - Ramulus Mori albae - 28.000 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 38.000 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 125.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 75.000 - VNĐ/KG
Trần bì  - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 70.000 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 147.000 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 199.500 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 147.000 - VNĐ/KG
Nga truật - Rhizoma Curcumae zedoariae - 115.500 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Folium Crini latifolii - 136.500 - VNĐ/KG
Xạ can (Rẻ quạt) - Rhizoma Belamcandae - 288.750 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 162.120 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 77.910 - VNĐ/KG
Cà gai leo - Herba Solani procumbensis - 129.990 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 259.980 - VNĐ/KG
Cúc hoa - "Flos 
Chrysanthemi indici" - 346.080 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu - Herba Phyllanthi urinariae - 69.930 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsis - 359.940 - VNĐ/KG
Đương quy (Toàn quy) - Radix Angelicae sinensis - 340.620 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 254.940 - VNĐ/KG
Hy Thiêm - Herba Siegesbeckiae - 60.060 - VNĐ/KG
Kim ngân đằng (Kim ngân cuộng) - Caulis cum folium Lonicerae - 79.590 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 59.010 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 175.980 - VNĐ/KG
Nhân trần  - Herba Adenosmatis caerulei - 86.100 - VNĐ/KG
Tục đoạn  - Radix Dipsaci - 198.030 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 296.100 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 866.040 - VNĐ/KG
Bán hạ nam (Củ chóc) - Rhizoma Typhoniitrilobati - 133.350 - VNĐ/KG
Cỏ xước (Ngưu tất nam) - Radix Achyranthis asperae - 62.400 - VNĐ/KG
Chè dây - Folium Ampelopsis - 78.750 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 436.800 - VNĐ/KG
Hậu phác nam - "Cortex 
Cinnamomi iners" - 53.550 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 132.300 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 97.650 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 544.950 - VNĐ/KG
Lức (Sài hồ nam) - Radix Plucheae pteropodae - 43.680 - VNĐ/KG
A giao - Colla Corii Asini - 876.750 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 281.400 - VNĐ/KG
Bách hợp - BulBus Lilii - 277.200 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 459.900 - VNĐ/KG
Bình vôi (Ngải tượng) - TuBer Stephaniae - 145.950 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma ZingiBeris - 162.750 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 177.450 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 666.750 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 582.750 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 438.900 - VNĐ/KG
Chè dây - Folium Ampelopsis  - 157.500 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 306.600 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii  - 178.500 - VNĐ/KG
Cỏ ngọt - Folium Steviae - 140.700 - VNĐ/KG
Cối xay - Herba Abutili indici - 115.500 - VNĐ/KG
Cốt toái Bổ - Rhizoma Drynariae - 208.950 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 829.500 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujuBae - 199.500 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 409.500 - VNĐ/KG
Đảng sâm - Radix Codonopsii - 791.700 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu - Herba Phyllanthi urinariae - 162.750 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 341.250 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae puBescentis - 387.450 - VNĐ/KG
Đương quy - Radix Angelicae sinensis - 783.300 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 352.800 - VNĐ/KG
Hoài sơn -  Dioscoreae persimilis Praeparata - 315.000 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 564.900 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 186.900 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 152.250 - VNĐ/KG
Ích mẫu - HerBa Leonuri japonici - 152.250 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 774.900 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis SpatholoBi  - 178.500 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 288.750 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - HerBa Desmodii styracifolii - 159.600 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholtziae ciliatae - 204.750 - VNĐ/KG
Long đởm thảo - Radix et rhizoma Gentianae - 689.850 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 417.900 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 677.250 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 240.450 - VNĐ/KG
Ngũ gia Bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 183.750 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae - 682.500 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis Bidentatae - 408.450 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - HerBa Cistanches - 1.785.000 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 176.400 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) - Frucstus Psoraleae corylifoliae - 246.750 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 890.400 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 869.400 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 596.400 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 173.250 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 1.186.500 - VNĐ/KG
Tạo giác thích - Spina Gleditchiae australis - 239.400 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 911.400 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae - 571.200 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Radix Trichosanthis - 323.400 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.421.700 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 207.900 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 168.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 297.150 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 615.300 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 785.400 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 723.450 - VNĐ/KG
Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) - Poria - 388.500 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 373.800 - VNĐ/KG
Bồ công anh - HerBa lactucae indicae - 191.000 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma CiBotii - 126.000 - VNĐ/KG
Dạ cẩm - HerBa Hedyotidis capitellatae - 111.300 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 238.350 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - HerBa Epimedii - 383.250 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 120.750 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 143.850 - VNĐ/KG
Hoàng Bá - Cortex Phellodendri - 333.900 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ (Bạch kỳ) - Radix Astragali memBranacei - 362.250 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ (Bạch kỳ) (sống) - Radix Astragali membranacei - 382.300 - VNĐ/KG
Hoè hoa - Flos StyphnoloBii japonici - 354.900 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 1.260.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 252.000 - VNĐ/KG
Ké đầu ngựa - Fructus Xanthii strumarii - 177.450 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 409.500 - VNĐ/KG
Khổ sâm - Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis - 93.450 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.816.500 - VNĐ/KG
Kim anh - Fructus Rosae laevigatae  - 271.950 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 1.005.900 - VNĐ/KG
Lá khôi - Folium Adisae - 365.400 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 649.950 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen NelumBinis - 310.800 - VNĐ/KG
Liên tâm - EmBryo NelumBinis - 590.000 - VNĐ/KG
Mẫu đơn Bì - Cortex Paeoniae suffruticosae - 577.500 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 241.500 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 250.950 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 369.600 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 150.000 - VNĐ/KG
Nhũ hương - Gummi resina Olibanum - 459.900 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 90.500 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 171.150 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 630.000 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 858.900 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 315.000 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 76.650 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - HerBa Loranthi gracilifolii - 195.300 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 145.900 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 724.500 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glaBrae - 200.000 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Semen Cuscutae - 558.600 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae  praeparata - 327.600 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis  - 913.500 - VNĐ/KG
Trần Bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 144.900 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rziroma Anemarrhenae - 315.000 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 341.250 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 194.250 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et RhizomaClematidis - 509.250 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 1.457.400 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 294.000 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 498.750 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 184.800 - VNĐ/KG
Bạch chỉ -  Radix Angelicae dahuricae  - 72.450 - VNĐ/KG
Kinh giới -  Herba Elsholiziae ciliatae  - 52.500 - VNĐ/KG
Quế chi -  Ramulus Cinnamomi  - 33.600 - VNĐ/KG
Tân di - Flos Magnoliae liliflorae - 197.400 - VNĐ/KG
Tế tân  - Radix et Rhizoma Asari - 371.700 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae - 77.700 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 65.100 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 318.150 - VNĐ/KG
Sài hồ - Radix Bupleuri - 540.000 - VNĐ/KG
Tang diệp - Folium Mori albae - 80.000 - VNĐ/KG
Thăng ma  - Rhizoma Cimicifugae - 325.000 - VNĐ/KG
Cà gai leo -  Herba Solani procumbensis  - 99.750 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 48.300 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 198.450 - VNĐ/KG
Hy thiêm -  Herba Siegesbeckiae  - 59.850 - VNĐ/KG
Ké đầu ngựa (Thương nhĩ tử)  - Fructus Xanthii strumarii - 82.950 - VNĐ/KG
Khương hoạt  - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.123.500 - VNĐ/KG
Lá lốt - Herba Piperis lolot - 65.000 - VNĐ/KG
Mộc qua  - Fructus Chaenomelis speciosae - 159.600 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 45.150 - VNĐ/KG
"Phòng
phong" - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 467.000 - VNĐ/KG
Rễ nhàu - Radix Morindae citrifoliae - 55.000 - VNĐ/KG
Tang chi -  Ramulus Mori albae  - 30.450 - VNĐ/KG
Tang ký sinh  - Herba Loranthi gracilifolii - 45.990 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 651.000 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện -  Rhizoma Homalomenae occultae  - 68.250 - VNĐ/KG
Trinh nữ (Xấu hổ)  - Herba Mimosae pudicae - 61.950 - VNĐ/KG
Uy linh tiên  - Radix et Rhizoma Clematidis - 269.850 - VNĐ/KG
Can khương  - Rhizoma Zingiberis - 128.100 - VNĐ/KG
Đại hồi -  Fructus Illicii veri  - 158.550 - VNĐ/KG
Đinh hương -  Flos Syzygii aromatici  - 550.200 - VNĐ/KG
Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ)  - Radix Aconiti lateralis  - 395.850 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 73.500 - VNĐ/KG
Hà diệp (Lá sen)  - Folium Nelumbinis nuciferae - 52.500 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo -  Herba Hedyotidis diffusae  - 59.850 - VNĐ/KG
Bồ công anh -  Herba Lactucae indicae  - 59.850 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu  - Herba Phyllanthi urinariae - 52.500 - VNĐ/KG
Kim ngân đằng (Kim ngân cuộng) - Caulis cum folium Lonicerae - 77.910 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa -  Flos Lonicerae  - 676.200 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae suspensae - 346.500 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 48.000 - VNĐ/KG
Thổ phục linh -  Rhizoma Smilacis glabrae  - 97.650 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung -  Folium Crini latifolii  - 63.000 - VNĐ/KG
Chi tử  - Fructus Gardeniae - 97.650 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo  - Spica Prunellae - 182.700 - VNĐ/KG
Huyền sâm  - Radix Scrophulariae - 98.700 - VNĐ/KG
Tri mẫu  - Rhizoma Anemarrhenae - 172.200 - VNĐ/KG
Bán chi liên -  Radix Scutellariae barbatae  - 94.500 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 219.450 - VNĐ/KG
Hoàng cầm  - Radix Scutellariae - 261.450 - VNĐ/KG
Hoàng liên  - Rhizoma Coptidis - 811.650 - VNĐ/KG
Long đởm thảo -  Radix et Rhizoma Gentianae  - 607.950 - VNĐ/KG
Mần trầu - Herba Eleusines Indicae - 61.950 - VNĐ/KG
Nhân trần -  Herba Adenosmatis caerulei  - 50.400 - VNĐ/KG
Rau má - Herba Centellae asiaticae - 65.000 - VNĐ/KG
Bạch mao căn -  Rhizoma Imperatae cylindricae  - 66.150 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Radicis Lycii  - 192.150 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex Paeoniae suffruticosae - 161.700 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 98.700 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 192.150 - VNĐ/KG
Bạch giới tử - Semen Simipis albae - 103.000 - VNĐ/KG
Bán hạ bắc -  Rhizoma Pinelliae  - 130.200 - VNĐ/KG
Xuyên bối mẫu -  Bulbus Fritillariae  - 3.499.650 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 267.960 - VNĐ/KG
Tang bạch bì -  Cortex Mori albae radicis  - 91.350 - VNĐ/KG
Tiền hồ  - Radix Peucedani - 255.150 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 189.000 - VNĐ/KG
Câu đằng  - Ramulus cum unco Uncariae - 360.150 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 975.000 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.050.000 - VNĐ/KG
Bá tử nhân (Hạt) - Semen Platycladi orientalis - 544.950 - VNĐ/KG
Bình vôi (Ngải tượng) - Tuber Stephaniae - 94.500 - VNĐ/KG
Lạc tiên -  Herba Passiflorae  - 50.400 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 182.700 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 245.000 - VNĐ/KG
Táo nhân  - Semen Ziziphi mauritianae - 434.700 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 32.000 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 857.500 - VNĐ/KG
Vông nem -  Folium Erythrinae  - 50.400 - VNĐ/KG
Chỉ thực -  Fructus Aurantii immaturus  - 67.200 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii - 73.500 - VNĐ/KG
Hậu phác  - Cortex Magnoliae officinalis - 95.550 - VNĐ/KG
Hương phụ  - Rhizoma Cyperi - 75.600 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 189.000 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 226.000 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 75.600 - VNĐ/KG
Cỏ xước (Ngưu tất nam) - Radix Achyranthis asperae - 100.000 - VNĐ/KG
Đan sâm  - Radix Salviae miltiorrhizae - 182.700 - VNĐ/KG
Đào nhân  - Semen Pruni - 387.450 - VNĐ/KG
Hồng hoa  - Flos Carthami tinctorii - 681.450 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Tuber Corydalis - 298.200 - VNĐ/KG
Ích mẫu -  Herba Leonuri japonici  - 37.800 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng -  Caulis Spatholobi  - 42.000 - VNĐ/KG
Khương hoàng/ Uất kim -  Rhizoma et Radix Curcumae longae  - 71.400 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 168.000 - VNĐ/KG
Tô mộc  - Lignum sappan - 56.700 - VNĐ/KG
Xuyên khung  - Rhizoma Ligustici wallichii - 156.450 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi  - Herba Ecliptae - 56.700 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 109.200 - VNĐ/KG
Ngải cứu (Ngải diệp) -  Herba Artemisiae vulgaris  - 51.450 - VNĐ/KG
Tam thất  - Radix Panasis notoginseng - 1.470.000 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp  - Cacumen Platycladi - 109.200 - VNĐ/KG
Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) - Poria - 177.450 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo -  Herba Desmodii styracifolii  - 50.400 - VNĐ/KG
Mã đề - Folium Plantaginis - 65.000 - VNĐ/KG
Râu mèo -  Herba Orthosiphonis spiralis  - 65.100 - VNĐ/KG
Trạch tả -  Rhizoma Alismatis  - 85.050 - VNĐ/KG
Xa tiền tử -  Semen Plantaginis  - 174.300 - VNĐ/KG
Ý dĩ  - Semen Coicis - 82.950 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 177.450 - VNĐ/KG
Chè dây -  Folium Ampelopsis  - 85.050 - VNĐ/KG
Hoắc hương -  Herba Pogostemonis  - 161.700 - VNĐ/KG
Mạch nha -  Fructus Hordei germinatus  - 45.150 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 77.700 - VNĐ/KG
"Thương
truật" - Rhizoma Atractylodis - 147.000 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 213.150 - VNĐ/KG
Liên nhục -  Semen Nelumbinis  - 95.550 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử  - Fructus Schisandrae - 452.550 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 262.500 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 155.400 - VNĐ/KG
Đương quy (Toàn quy, Quy đầu, Quy vỹ/quy râu) - Radix Angelicae sinensis - 315.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ  - Radix Fallopiae multiflorae - 156.450 - VNĐ/KG
Long nhãn  - Arillus Longan - 214.200 - VNĐ/KG
Thục địa - Radix Rehmanniae glutinosae praeparata - 121.800 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 220.000 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 273.000 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 198.450 - VNĐ/KG
Sa sâm  - Radix Glehniae - 246.750 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 397.950 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 460.950 - VNĐ/KG
Cẩu tích -  Rhizoma Cibotii  - 50.400 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ -  Rhizoma Drynariae  - 72.450 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc -  Herba Epimedii  - 310.800 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 126.000 - VNĐ/KG
Ích trí nhân  - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 334.950 - VNĐ/KG
Nhục thung dung  - Herba Cistanches - 843.150 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) - Fructus Psoraleae corylifoliae - 82.950 - VNĐ/KG
Tục đoạn  - Radix Dipsaci - 189.000 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 168.000 - VNĐ/KG
Cam thảo  - Radix Glycyrrhizae - 199.500 - VNĐ/KG
Đại táo  - Fructus Ziziphi jujubae - 88.200 - VNĐ/KG
Đảng sâm  - Radix Codonopsis - 323.400 - VNĐ/KG
Đinh lăng -  Radix Polysciacis  - 100.800 - VNĐ/KG
Hoài sơn  - Tuber Dioscoreae persimilis - 135.450 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ (Bạch kỳ) - Radix Astragali membranacei - 179.970 - VNĐ/KG
Actiso - Folium Cynarae scolymi - 42.000 - VNĐ/KG
Ba kích - Radix Morindae officinalis - 469.000 - VNĐ/KG
Bá tử nhân - Semen Platycladi orientalis - 544.950 - VNĐ/KG
Bạc hà - Herba Menthae  - 63.000 - VNĐ/KG
Bạch biển đậu - Semen Lablab - 63.000 - VNĐ/KG
Bách bộ - Radix Stemonae tuberosae - 116.550 - VNĐ/KG
Bạch cập - Rhizoma Bletillae striatae - 3.688.650 - VNĐ/KG
Bạch chỉ - Radix Angelicae dahuricae - 81.900 - VNĐ/KG
Bạch cương tàm - Bombyx Botryticatus - 180.600 - VNĐ/KG
Bạch giới tử - Semen Sinapis albae - 92.400 - VNĐ/KG
Bạch hoa xà thiệt thảo - Herba Hedyotidis diffusae - 73.500 - VNĐ/KG
Bách hợp - Bulbus Lilii   - 246.750 - VNĐ/KG
Bạch linh - Poria    - 172.200 - VNĐ/KG
Bạch mao căn - Rhizoma Imperatae cylindricae - 63.000 - VNĐ/KG
Bạch tật lê - Fructus Tribuli terrestris - 158.550 - VNĐ/KG
Bạch thược - Radix Paeoniae lactiflorae - 152.250 - VNĐ/KG
Bạch truật - Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 156.450 - VNĐ/KG
Bán hạ nam - Rhizoma Typhonii trilobati - 84.000 - VNĐ/KG
Bản lam căn - Herba Isatisis - 176.190 - VNĐ/KG
Binh lang - Semen Arecae - 73.500 - VNĐ/KG
Bình vôi - Tuber Stephaniae   - 78.750 - VNĐ/KG
Bồ công anh - Herba Lactucae indicae - 78.750 - VNĐ/KG
Cam thảo - Radix et Rhizoma Glycyrrhizae - 250.950 - VNĐ/KG
Can khương - Rhizoma Zingiberis - 133.350 - VNĐ/KG
Cát căn - Radix Puerariae thomsonii - 47.250 - VNĐ/KG
Cát cánh - Radix Platycodi grandiflori - 220.500 - VNĐ/KG
Câu đằng - Ramulus cum unco Uncariae - 277.200 - VNĐ/KG
Câu kỷ tử - Fructus Lycii - 229.950 - VNĐ/KG
Cẩu tích - Rhizoma Cibotii - 42.000 - VNĐ/KG
Chỉ thực - Fructus Aurantii immaturus - 78.750 - VNĐ/KG
Chi tử - Fructus Gardeniae - 101.850 - VNĐ/KG
Chỉ xác - Fructus Aurantii  - 52.500 - VNĐ/KG
Cỏ ngọt - Herba Steviae - 80.850 - VNĐ/KG
Cỏ nhọ nồi - Herba Ecliptae - 42.000 - VNĐ/KG
Cối xay - Herba  Abutili indici - 41.370 - VNĐ/KG
Cốt khí củ - Radix Polygoni cuspidati - 84.000 - VNĐ/KG
Cốt toái bổ - Rhizoma Drynariae - 89.250 - VNĐ/KG
Củ gai - Radix Boehmeriae niveae - 73.500 - VNĐ/KG
Cúc hoa - Flos Chrysanthemi indici - 444.990 - VNĐ/KG
Đại hoàng - Rhizoma Rhei - 177.450 - VNĐ/KG
Đại hồi - Fructus Illicii veri - 183.750 - VNĐ/KG
Đại phúc bì - Pericarpium Arecae catechi - 63.000 - VNĐ/KG
Đại táo - Fructus Ziziphi jujubae - 87.150 - VNĐ/KG
Dâm dương hoắc - Herba Epimedii - 264.600 - VNĐ/KG
Đan sâm - Radix Salviae miltiorrhizae - 270.900 - VNĐ/KG
Đảng sâm B - Radix Codonopsis pilosulae  - 417.900 - VNĐ/KG
Đảng sâm N - Radix Codonopsis javanicae - 187.950 - VNĐ/KG
Đào nhân - Semen Pruni - 361.000 - VNĐ/KG
Đậu đen - Semen Vignae cylindricae - 52.500 - VNĐ/KG
Dây đau xương - Caulis Tinosporae tomentosae - 36.750 - VNĐ/KG
Địa cốt bì - Cortex Lycii chinensis - 265.650 - VNĐ/KG
Địa liền - Rhizoma Kaempferiae galangae - 157.500 - VNĐ/KG
Địa long - Pheretima - 904.680 - VNĐ/KG
Diếp cá - Herba Houttuyniae cordatae  - 80.850 - VNĐ/KG
Diệp hạ châu - Herba Phyllanthi urinariae - 47.250 - VNĐ/KG
Đinh hương - Flos Syzygii aromatici - 291.690 - VNĐ/KG
Đinh lăng - Radix Polysciacis - 98.910 - VNĐ/KG
Đỗ trọng - Cortex Eucommiae - 140.070 - VNĐ/KG
Độc hoạt - Radix Angelicae pubescentis - 166.950 - VNĐ/KG
Đương quy (Toàn quy) - Radix Angelicae sinensis - 327.600 - VNĐ/KG
Giảo cổ lam - Herba Gynostemmae pentaphylli - 63.000 - VNĐ/KG
Hà diệp (Lá sen) - Folium Nelumbinis - 37.800 - VNĐ/KG
Hạ khô thảo - Spica Prunellae - 166.000 - VNĐ/KG
Hà thủ ô đỏ - Radix Fallopiae multiflorae - 183.750 - VNĐ/KG
Hạnh nhân - Semen Armeniacae amarum - 234.150 - VNĐ/KG
Hậu phác - Cortex Magnoliae officinali - 101.850 - VNĐ/KG
Hoắc hương - Herba Pogostemonis - 127.680 - VNĐ/KG
Hoài sơn - Tuber Dioscoreae persimilis - 120.750 - VNĐ/KG
Hoàng bá - Cortex Phellodendri - 181.650 - VNĐ/KG
Hoàng cầm - Radix Scutellariae - 292.000 - VNĐ/KG
Hoàng đằng - Caulis et Radix Fibraureae - 160.650 - VNĐ/KG
Hoàng kỳ - Radix Astragali membranacei - 210.000 - VNĐ/KG
Hoàng liên - Rhizoma Coptidis - 948.150 - VNĐ/KG
Hoàng tinh - Rhizoma Polygonati - 98.700 - VNĐ/KG
Hòe hoa - Flos Styphnolobii japonici - 105.000 - VNĐ/KG
Hồng hoa - Flos Carthami tinctorii - 755.000 - VNĐ/KG
Hương phụ - Rhizoma Cyperi - 63.000 - VNĐ/KG
Huyền hồ - Tuber Corydalis - 399.000 - VNĐ/KG
Huyền sâm - Radix Scrophulariae - 134.400 - VNĐ/KG
Huyết giác - Lignum Dracaenae cambodianae - 135.450 - VNĐ/KG
Hy thiêm - Herba Siegesbeckiae - 48.300 - VNĐ/KG
Ích mẫu - Herba Leonuri japonici - 31.500 - VNĐ/KG
Ích trí nhân - Fructus Alpiniae oxyphyllae - 415.800 - VNĐ/KG
Ké đầu ngựa (Thương nhĩ tử) - Fructus Xanthii strumarii  - 72.450 - VNĐ/KG
Kê huyết đằng - Caulis Spatholobi  - 35.700 - VNĐ/KG
Kê nội kim - Endothelium Corneum Gigeriae Galli - 78.750 - VNĐ/KG
Khiếm thực - Semen Euryales - 210.420 - VNĐ/KG
Khổ qua - Fructus Momordicae charantiae - 67.200 - VNĐ/KG
Khổ sâm - Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis  - 52.500 - VNĐ/KG
Khoản đông hoa - Flos Tussilaginis farfarae - 462.840 - VNĐ/KG
Khương hoàng - Rhizoma et Radix Curcumae longae - 63.000 - VNĐ/KG
Khương hoạt - Rhizoma et Radix Notopterygii - 1.095.150 - VNĐ/KG
Kim anh - Fructus Rosae laevigatae  - 246.750 - VNĐ/KG
Kim ngân đằng (Kim ngân cuộng) - Caulis cum folium Lonicerae - 55.650 - VNĐ/KG
Kim ngân hoa - Flos Lonicerae - 471.450 - VNĐ/KG
Kim tiền thảo - Herba Desmodii styracifolii - 47.040 - VNĐ/KG
Kinh giới - Herba Elsholtziae ciliatae - 60.900 - VNĐ/KG
La bạc tử - Semen Raphani sativi - 91.350 - VNĐ/KG
Lá khôi - Folium Ardisiae - 292.950 - VNĐ/KG
Lá lốt - Herba  Piperis lolot - 36.750 - VNĐ/KG
Lá mỏ quạ - Folium Cudraniae - 63.000 - VNĐ/KG
Lá móng - Folium Lawsoniae - 255.570 - VNĐ/KG
Lá tre (Trúc diệp) - Folium Bambusae vulgaris - 63.000 - VNĐ/KG
Lạc tiên - Herba Passiflorae - 42.000 - VNĐ/KG
Liên kiều - Fructus Forsythiae - 336.000 - VNĐ/KG
Liên nhục - Semen Nelumbinis - 124.950 - VNĐ/KG
Liên tâm - Embryo Nelumbinis nuciferae - 229.950 - VNĐ/KG
Linh chi Việt Nam - Ganoderma - 456.750 - VNĐ/KG
Lô căn - Rhizoma Phragmitis - 189.000 - VNĐ/KG
Long đởm thảo - Radix et Rhizoma Gentianae - 465.150 - VNĐ/KG
Long nhãn - Arillus Longan - 259.350 - VNĐ/KG
Lục thần khúc - Massa medicata fermentata - 105.000 - VNĐ/KG
Mã đề - Folium Plantaginis - 63.000 - VNĐ/KG
Mạch môn - Radix Ophiopogonis japonici - 218.400 - VNĐ/KG
Mạch nha - Fructus Hordei germinatus - 50.400 - VNĐ/KG
Mạn kinh tử - Fructus Viticis - 82.950 - VNĐ/KG
Mật mông hoa - Flos Buddleiae officinalis - 232.050 - VNĐ/KG
Mật ong - Mel - 77.910 - VNĐ/KG
Mẫu đơn bì - Cortex  Paeoniae suffruticosae - 210.000 - VNĐ/KG
Mẫu lệ - Concha Ostreae - 46.200 - VNĐ/KG
Mộc hương - Radix Saussureae lappae - 171.150 - VNĐ/KG
Mộc qua - Fructus Chaenomelis speciosae - 147.420 - VNĐ/KG
Một dược - Myrrha - 286.650 - VNĐ/KG
Nga truật - Rhizoma Curcumae zedoariae - 57.750 - VNĐ/KG
Ngải cứu (Ngải diệp) - Herba Artemisiae vulgaris - 36.750 - VNĐ/KG
Ngọc trúc - Rhizoma Polygonati odorati - 292.950 - VNĐ/KG
Ngũ gia bì chân chim - Cortex Schefflerae heptaphyllae - 42.000 - VNĐ/KG
Ngũ vị tử - Fructus Schisandrae  - 328.650 - VNĐ/KG
Ngưu bàng tử - Fructus Arctii lappae - 138.390 - VNĐ/KG
Ngưu tất - Radix Achyranthis bidentatae - 152.250 - VNĐ/KG
Nhân sâm - Radix Ginseng - 2.239.650 - VNĐ/KG
Nhân trần - Herba Adenosmatis caerulei - 43.050 - VNĐ/KG
Nhũ hương - Gummi resina Olibanum - 303.450 - VNĐ/KG
Nhục đậu khấu - Semen Myristicae - 828.450 - VNĐ/KG
Nhục thung dung - Herba Cistanches - 1.185.450 - VNĐ/KG
Ô dược - Radix Linderae - 73.500 - VNĐ/KG
Ô tặc cốt - Os Sepiae - 187.950 - VNĐ/KG
Phá cố chỉ (Bổ cốt chi) - Fructus Psoraleae corylifoliae - 97.650 - VNĐ/KG
Phèn chua (Bạch phàn) - Alumen - 21.000 - VNĐ/KG
Phòng phong - Radix Saposhnikoviae divaricatae - 577.500 - VNĐ/KG
Phù bình - Herba Pistiae - 63.000 - VNĐ/KG
Phụ tử chế (Hắc phụ) - Radix Aconiti lateralis praeparata - 313.950 - VNĐ/KG
Phúc bồn tử - Fructus Rubi alceaefolii - 426.930 - VNĐ/KG
Phục thần - Poria - 282.450 - VNĐ/KG
Qua lâu nhân - Semen Trichosanthis - 351.750 - VNĐ/KG
Quảng vương bất lưu hành - Fructus Fici pumilae - 189.000 - VNĐ/KG
Quế chi - Ramulus Cinnamomi - 51.450 - VNĐ/KG
Quế nhục - Cortex Cinnamomi - 103.950 - VNĐ/KG
Rau má - Herba Centellae asiaticae - 42.000 - VNĐ/KG
Râu mèo - Herba Orthosiphonis spiralis - 53.340 - VNĐ/KG
Sa nhân - Fructus Amomi - 262.500 - VNĐ/KG
Sa sâm - Radix Glehniae - 292.950 - VNĐ/KG
Sài đất - Herba Wedeliae - 47.250 - VNĐ/KG
Sài hồ B - Radix Bupleuri - 565.950 - VNĐ/KG
Sài hồ N - Radix Plucheae pteropodae - 26.250 - VNĐ/KG
Sâm đại hành - Bulbus Eleutherinis subaphyllae - 105.000 - VNĐ/KG
Sinh địa - Radix Rehmanniae glutinosae - 124.950 - VNĐ/KG
Sinh khương - Rhizoma Zingiberis recens - 45.150 - VNĐ/KG
Sơn thù - Fructus Corni officinalis - 304.500 - VNĐ/KG
Sơn tra - Fructus Mali - 72.450 - VNĐ/KG
Tam lăng - Rhizoma Sparganii - 213.150 - VNĐ/KG
Tam thất - Radix Panasis notoginseng - 1.993.950 - VNĐ/KG
Tầm xoọng - Herba Atalaniae - 42.000 - VNĐ/KG
Tầm xuân - Herba Rosae multiflorae - 52.500 - VNĐ/KG
Tân di - Flos Magnoliae liliflorae - 252.000 - VNĐ/KG
Tần giao - Radix Gentianae macrophyllae - 675.150 - VNĐ/KG
Tang chi - Ramulus Mori albae - 26.250 - VNĐ/KG
Tang diệp - Folium Mori albae  - 42.000 - VNĐ/KG
Tang ký sinh - Herba Loranthi gracilifolii - 43.050 - VNĐ/KG
Tang phiêu tiêu - Cotheca Mantidis - 2.625.000 - VNĐ/KG
Táo nhân - Semen Ziziphi mauritianae - 437.850 - VNĐ/KG
Tế tân - Radix  et Rhizoma Asari - 348.810 - VNĐ/KG
Thạch cao (sống) (dược dụng) - Gypsum fibrosum - 48.300 - VNĐ/KG
Thạch quyết minh - Concha Haliotidis - 77.700 - VNĐ/KG
Thạch vĩ - Herba Pyrrosiae linguae - 129.150 - VNĐ/KG
Thạch xương bồ - Rhizoma Acori graminei - 156.450 - VNĐ/KG
Thăng ma - Rhizoma Cimicifugae  - 245.700 - VNĐ/KG
Thanh bì - Pericarpium Citri reticulatae viridae - 102.270 - VNĐ/KG
Thảo quả - Fructus Amomi aromatici - 199.500 - VNĐ/KG
Thảo quyết minh - Semen Cassiae torae - 26.250 - VNĐ/KG
Thiên hoa phấn - Radix Trichosanthis - 135.450 - VNĐ/KG
Thiên ma - Rhizoma Gastrodiae elatae - 1.134.000 - VNĐ/KG
Thiên môn đông - Radix Asparagi cochinchinensis - 345.660 - VNĐ/KG
Thiên niên kiện - Rhizoma Homalomenae occultae - 63.000 - VNĐ/KG
Thổ bối mẫu - Bulbus pseudolarix - 681.450 - VNĐ/KG
Thổ phục linh - Rhizoma Smilacis glabrae - 97.650 - VNĐ/KG
Thỏ ty tử - Semen Cuscutae - 201.390 - VNĐ/KG
Thương truật - Rhizoma Atractylodis - 399.000 - VNĐ/KG
Tiền hồ - Radix Peucedani - 282.450 - VNĐ/KG
Tiểu hồi - Fructus Foeniculi - 129.150 - VNĐ/KG
Tiểu mạch - Fructus Tritici aestivi - 49.350 - VNĐ/KG
Tô diệp - Folium Perillae - 47.250 - VNĐ/KG
Tô mộc - Lignum sappan - 47.250 - VNĐ/KG
Tô ngạnh - Caulis Perillae - 40.950 - VNĐ/KG
Tô tử - Fructus Perillae frutescensis - 63.000 - VNĐ/KG
Toàn phúc hoa - Flos Inulae - 450.450 - VNĐ/KG
Trắc bách diệp - Cacumen Platycladi - 63.000 - VNĐ/KG
Trạch tả - Rhizoma Alismatis - 63.000 - VNĐ/KG
Trần bì - Pericarpium Citri reticulatae perenne - 68.250 - VNĐ/KG
Tri mẫu - Rhizoma Anemarrhenae - 166.950 - VNĐ/KG
Trinh nữ (Xấu hổ) - Herba Mimosae pudicae - 42.000 - VNĐ/KG
Trinh nữ hoàng cung - Folium Crini latifolii - 79.800 - VNĐ/KG
Trư linh - Polyporus  - 786.450 - VNĐ/KG
Trúc nhự - Caulis bambusae in taeniis - 120.330 - VNĐ/KG
Tử uyển - Radix Asteris - 232.050 - VNĐ/KG
Tục đoạn - Radix Dipsaci - 168.000 - VNĐ/KG
Tỳ giải - Rhizoma Dioscoreae - 78.750 - VNĐ/KG
Uy linh tiên - Radix et Rhizoma Clematidis - 288.750 - VNĐ/KG
Viễn chí - Radix Polygalae - 828.450 - VNĐ/KG
Vỏ đậu xanh - Pericapium Semen Vignae aurei - 47.250 - VNĐ/KG
Vông nem - Folium Erythrinae - 52.500 - VNĐ/KG
Xạ can - Rhizoma Belamcandae - 249.900 - VNĐ/KG
Xạ đen - Herba Ehretiae asperulae  - 53.550 - VNĐ/KG
Xà sàng tử - Fructus Cnidii - 156.450 - VNĐ/KG
Xa tiền tử - Semen Plantaginis - 166.950 - VNĐ/KG
Xích thược - Radix Paeoniae - 270.900 - VNĐ/KG
Xuyên bối mẫu - Bulbus Fritillariae  - 1.806.420 - VNĐ/KG
Xuyên khung - Rhizoma Ligustici wallichii - 169.050 - VNĐ/KG
Ý dĩ - Semen Coicis - 76.650 - VNĐ/KG


Nguồn tổng hợp

[/tintuc]

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

NHẬN XÉT

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét